Mensen met een Wsw-indicatie

Mensen met een Wsw-indicatie
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:37

Voor mensen die door hun arbeidsbeperking enkel in een beschutte omgeving kunnen werken, is er de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Met ingang van 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen maar vallen onder de Participatiewet. Mensen die echter al een Wsw-indicatie hebben behoren ook tot de doelgroep van de Banenafspraak. Een Wsw-indicatie geldt voor een bepaalde periode, daarna wordt opnieuw gekeken of iemand nog in aanmerking komt voor werk in de Wsw.

De Wsw maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het Wsw-budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal-werkvoorzieningsbedrijf (Sw-bedrijf) aan de slag.

Mensen met een Wsw-indicatie kunnen op basis van detachering worden uitgeleend terwijl hij of zij in dienst blijft bij het Sw-bedrijf. Sociale werkbedrijven zijn er op gericht werkgevers volledig te ontzorgen. U betaalt een financiële vergoeding op basis van het functieloon en de verdiencapaciteit van de Sw-er. De verantwoordelijkheid voor begeleiding ligt in basis bij u, maar een Sw-bedrijf kan wel begeleiding op de werkplek bieden met externe jobcoaches.

Voorwaarde Wsw-detacheringen banenafspraak
Tijdens de banenafspraak geldt voor het meetellen van extra banen via Wsw-detacheringen een
voorwaarde. Extra mensen die ten opzichte van het aantal Wsw-detacheringen tijdens de nulmeting via een Wsw-detachering aan de slag zijn gegaan die eerst al binnen de muren van het sw-bedrijf werkten tellen alleen mee als er ook een persoon met een nieuwe voorziening beschut werk volgens artikel 10b van uit de Participatiewet aan de slag is gegaan. Dit is een verschuiving van werk van binnen naar buiten het sw-bedrijf en daarom telt deze verschuiving alleen onder deze voorwaarde voor herbezetting mee als een extra baan voor de banenafspraak.

Deze voorwaarde geldt niet voor extra banen via Wsw-detachering wanneer mensen zijn ingestroomd vanaf de Wsw-wachtlijst of door uitbreiding van het gemiddeld aantal verloonde uren. Deze tellen zonder meer mee voor de banenafspraak. Nieuwe instroom vanaf de Wsw-wachtlijst in een Wsw-detachering was in 2013 en 2014 nog mogelijk. Sinds 1 januari 2015 is instroom vanaf de Wsw-wachtlijst in een Wsw-dienstbetrekking, en dus ook Wsw-detachering, niet meer mogelijk.

De herbezettingvoorwaarde moet nog worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Deze wordt
in het najaar van 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens de quotumheffing geldt deze voorwaarde voor het meetellen van extra Wsw-detacheringen niet.

0 Reacties

Laat een reactie achter