Medezeggenschap

Laatste update: 1 december 2017, 09:01

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Maar hoe ga je hiermee aan de slag op een agrarisch bedrijf? Op deze pagina leest u hier meer over. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Werkgevers-lijn via 088-888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Het belang van medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming.

De agrarische cao’s vragen op verschillende onderdelen instemming van een OR of PVT. Zo staat in de cao Open Teelten dat het toepassen van het jaarschema pas kan na toestemming van het medezeggenschapsorgaan. In de Glastuinbouw is toestemming nodig van een OR of PVT om met de glastuinbouwregeling+ of de weekploegendienst te mogen werken. Verder moeten zaken als het wijzigen van pauzetijden of bedrijfstijden, een reorganisatie, bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername ook altijd besproken worden.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over medezeggenschap? Wanneer is een OR verplicht? Wanneer kan of moet een PVT worden ingesteld? Wat houdt het instemmingsrecht van de OR in? Wat betekent de geheimhoudingsplicht voor de OR? Heeft de OR adviesrecht bij een reorganisatie? De SER heeft de meest gestelde vragen en antwoorden over medezeggenschap voor u op een rij gezet. Bekijk alle vragen en antwoorden hier.

 

Handreiking ‘betrokken medewerker in het mkb’

U heeft een onderneming en hebt medewerkers in dienst. Voelen de medewerkers zich bij uw onderneming betrokken? Weet u wat er bij uw medewerkers leeft? Maakt u gebruik van de kennis en ervaring die uw medewerkers hebben?

Deze handreiking van de SER voor MKB-bedrijven met minder dan 100 werknemers gaat over de meerwaarde van betrokkenheid van medewerkers. De handreiking bevat tevens een zelftoets waarmee u kunt nagaan in welke mate u uw medewerkers al betrekt bij uw bedrijf.  Bekijk de handreiking hier.

Uitgangspunten voor goede medezeggenschap

De SER heeft een brochure opgesteld met elf punten voor goede medezeggenschap. Hieronder de highlights. Lees de hele brochure hier.

 1. Zorg voor een diverse en representatieve afvaardiging in de OR
 2. Promoot de vacatures van de OR zodat er echt wat te kiezen valt voor werknemers
 3. Geef de OR-leden de ruimte zodat ze zich echt betrokken voelen
 4. Kies een medezeggenschapsstructuur die goed bij de eigen
  organisatie aansluit
 5. Overleg met de OR als gelijkwaardige partners
 6. Deel een gemeenschappelijke visie op medezeggenschap
 7. Spreek verwachtingen uit zodat het duidelijk is wat de rollen van directie en OR zijn
 8. Zorg voor de juiste kennis en kunde bij uzelf en OR-leden (ook door scholing als dat nodig is)
 9. Zoek de dialoog om elkaar te beïnvloeden en te onderhandelen op professionele wijze
 10.  Betrek de OR vroegtijdig, niet pas op het laatste moment
 11. Zie medezeggenschap niet als een hobbel die je moet nemen, maar als een waardevolle toevoeging aan de organisatie