Kabinetsplannen voor 2021: wat betekenen deze voor werkgevers?

Kabinetsplannen voor 2021: wat betekenen deze voor werkgevers?
17 september 2020 Diana Eleveld

Op dinsdag 15 september jl. heeft het kabinet de begroting en de plannen voor 2021 bekend gemaakt. Als gevolg van de coronacrisis zit de Nederlandse economie in zwaar weer. Het kabinet kiest ervoor om niet te bezuinigen, maar om te investeren. Enerzijds in een groot aantal maatregelen, zoals de NOW, die werkgevers ondersteunen om de coronacrisis door te komen en anderzijds in belastingverlagingen en intensivering van uitgaven om de economie een duw in de rug te geven.

Voor werkgevers is de beleidsagenda van het Ministerie van Sociale Zaken van belang. De belangrijkste beleidsprioriteiten zijn samengevat in de tabel:

Beleidsprioriteit Maatregelen
Stimuleren van zekerheid en het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt –          Uitrol van het steun- en herstelpakket met daarin de NOW 3.0

–          Uitwerking voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

–          € 50 miljoen beschikbaar vanuit de SLIM-regeling, waarmee werkgevers in het mkb, maar ook grotere werkgevers in de sectoren horeca, de landbouw en de recreatie, worden gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van werkenden

–          Kleine werkgevers die hun bedrijf stoppen vanwege pensionering, ziekte of overlijden hebben onder voorwaarden recht op compensatie transitievergoeding

–          Extra subsidie voor scholing en ontwikkeling van werknemers in het MKB-bedrijfsleven (SLIM-regeling)

Pensioenen –          Uitwerking wetgeving nieuwe pensioenstelsel

–          Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

–          Subsidie voor sectoren die maatwerkafspraken maken voor duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden

–          Structureel € 10 miljoen beschikbaar voor investeringen in duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkeling

–          Eerder stoppen met werken en verlofsparen wordt makkelijker gemaakt

–          Kabinet streeft naar inperking uitzonderingsbepaling voor de wachttijd voor pensioenopbouw in de uitzendsector

Zorg en ontwikkeling kinderen –          Aankondiging invoering in 2022 van 9 weken betaald verlof voor beide ouders bij geboorte kind middels een uitkering
Gezond en veilig werken –          Ondersteuning bedrijven en sectoren bij opstellen en naleven van de RIE

–          Intensivering handhaving op verplichting RIE door Inspectie SZW

–          Integrale aanpak bescherming arbeidsmigranten (uitvoering adviezen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten)

Naar vermogen participeren in de samenleving –          Ondersteuning kwetsbare groepen bij participatie in de samenleving
Armoede en schulden –          Aanpak armoede en schuldenproblematiek bij kwetsbare groepen
Integratie –          Nieuw inburgeringstelsel voor asielmigranten van start waarbij taallessen en werk(stages) beter gecombineerd kunnen worden
Handhaving (Inspectie SZW) –          Investering in extra handhavingscapaciteit Inspectie SZW

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter