Inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering

Huisvesting

Inhouden van huisvestingskosten op het netto WML is alleen toegestaan wanneer de huisvesting  gecertificeerd is door een instelling die daartoe geaccrediteerd is. De huisvesting dient te voldoen aan normen die werkgevers en werknemers in de cao met elkaar hebben afgesproken. Om voor agrarische werkgevers de kosten en administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken oriënteert LTO zich onder andere op reeds bestaande geaccrediteerde agrarische keurmerken waarvan de sector veel gebruik maakt, zoals bijvoorbeeld Global GAP en MPS-GAP. Daar lijken goede mogelijkheden te zijn. Ook kijkt LTO naar andere keurmerken en neemt in haar overwegingen ook certificering via de Stichting Normering Flexwonen (SNF) mee.

Inhouden zonder gecertificeerde huisvesting

Er zijn op dit moment twee praktische opties om de kosten voor de door u aangeboden huisvesting in rekening te brengen bij uw werknemers zonder dat u de huisvesting moet laten certificeren:

  • U factureert de kosten aan de werknemers en laat hen betalen voor huisvesting, bijvoorbeeld middels een eigen pinapparaat. U houdt dus geen kosten in op het loon van de werknemer.
  • U houdt de kosten van huisvesting in op het loon boven het netto WML. Het nettoloon boven het netto-equivalent van het WML kan vrij ingezet worden om huisvestingskosten in te houden. Certificering van die huisvesting is dan niet nodig. Wel adviseren wij u om gebruik te maken van de volmacht. Omdat u per 1 januari 2018 de meeruren (alle gewerkte uren boven 38 uur) ook op minimaal het wettelijk minimumloon moet uitbetalen, kunt u dit gedeelte niet meer inzetten om de huisvestingskosten op in te houden.
Inhouden huisvesting op WML met gecertificeerde huisvesting alleen als dat in de cao geregeld is

De nieuwe cao Open Teelten bevindt zich in de afrondende fase. In deze cao zijn afspraken gemaakt over de huisvestingsnormen. We verwachten dat deze cao in maart 2018 bij het ministerie van Sociale Zaken aangemeld wordt. Vanaf dat moment kunnen leden volgens de voorwaarden van de cao inhouden voor de kosten van huisvesting. Niet leden kunnen dat als sociale zaken geen bezwaar heeft tegen de cao tekst. De beoordeling duurt meestal enige weken. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een aanpassing van de cao’s Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij. Die aanpassing zal ook het SZW traject moeten volgen.

Normen voor huisvesting

In de cao Open Teelten zijn afspraken gemaakt over de eisen waar de huisvesting aan moet voldoen en de certificering van de huisvesting. Indien uw huisvesting over een dergelijke certificering beschikt mag u de kosten van die huisvesting dus inhouden op het WML. De maximaal in te houden bedragen zijn ook in de cao vastgelegd.

Er is onderzoek gedaan naar een certificeringswijze die snel in te voeren is met zo min mogelijk kosten en administratieve lasten. In de cao zijn de normen opgenomen waar de huisvesting aan moet voldoen. Er zijn daarbij 2 niveaus te onderscheiden:

  1. Cao niveau. Werkgevers en werknemers vinden dat de huisvesting aan deze eisen moet voldoen. Het schetst een beeld waarmee werkgevers hun huisvesting kunnen bouwen / ontwikkelen. Hier wordt niet op gecontroleerd.
  2. Dit niveau ligt op instapniveau en geldt gedurende de looptijd van de cao en is gebaseerd op wettelijke en gemeentelijke eisen. De huisvesting moet minimaal aan dat niveau voldoen om gecertificeerd te kunnen worden.

Er zijn in de cao Open Teelten twee mogelijkheden afgesproken om de huisvesting te certificeren:

  1. Certificering van de huisvesting door de Stichting normering Flexwonen (SNF). Deze certificering is met name geschikt voor huisvesting die min of meer jaarrond gebruikt wordt. SNF heeft haar eigen normen die los staan van de agrarische cao’s. Naast de eisen aan de huisvesting stelt SNF eisen aan het werkgeverschap. Er dient een accountantsverklaring bij SNF overlegd te worden waaruit blijkt dat de werkgever op de juiste wijze beloond. SNF werkt met Certificerende Instellingen die zijn geaccrediteerd.
    Meer informatie over SNF, de normen, de kosten van de certificering (exclusief accountantsverklaring) en over de aanmeldprocedure staat op normeringflexwonen.nl.
  2. Certificering van de huisvesting door Global GAP of MPS GAP op basis van het certificeringsniveau (wettelijke en gemeentelijke eisen). Deze certificering is met name geschikt voor huisvesting gedurende een kortere periode. Deze certificering kan uitgevoerd worden door de geaccrediteerde Certificerende Instellingen die voor Global GAP en MPS GAP certificeren. Omdat veel bedrijven al een Global GAP of MPS GAP certificering hebben en toch eens per jaar geaudit moeten worden zullen de extra kosten beperkt zijn. Naast de certificering moet de werkgever een verklaring tekenen dat hij zich aan de cao zal houden, een zogenaamde “eigenverklaring”.

De Global – GAP – MPS GAP mogelijkheid is nieuw. De Certificerende Instellingen moeten zich hier nog op instellen. Bovendien zitten bedrijven vaak in een jaarschema voor hun audits. Hierdoor kunnen niet alle bedrijven op zeer korte termijn geaudit en (hopelijk) gecertificeerd worden. De werkgevers en werknemersorganisaties gaan op zo kort mogelijke termijn met het ministerie van SZW in overleg om de afspraken die voor de CAO Open Teelten zijn gemaakt te presenteren en toe te lichten en hen te vragen of zij bereid zijn ingroeitijd af te spreken. We pleiten er namelijk voor dat werkgevers die zich aanmelden voor certificering én de zogenaamde eigen verklaring invullen, vooruitlopend op hun certificering de kosten van huisvesting vast mogen inhouden.

Via www.werkgeverslijn.nl houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorgverzekering

In de praktijk zal voor de zorgverzekering in 2018 voor de meeste werkgevers en werknemers niet veel veranderen, mits de premie van de zorgverzekering binnen het maximum van de vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering blijft (€ 113,50 per maand) en u voldoet aan de bovengenoemde administratieve vereisten. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij LTO Arbeidskracht. Zij bieden deze verzekeringen ook aan.

Dit artikel is met de meeste zorg samengesteld en is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Versie 28 februari 2018.