Einde van rechtswege

Einde van rechtswege
4 november 2016 Marco

Laatste update: 26 oktober 2022, 15:47

Een arbeidsovereenkomst kan in 3 gevallen automatisch eindigen, dit wordt einde van rechtswege genoemd:

1. Bij het verstrijken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst op de afgesproken tijd eindigt, zonder dat partijen daarvoor een handeling hoeven te verrichten. Wel dien je te voldoen aan de aanzegplicht wanneer er sprake is van een contract van 6 maanden of langer. Je dient de werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het contract schriftelijk te laten weten dat je het contract niet verlengd. De opzegverboden zijn niet van toepassing. Als de partijen na de afgesproken termijn op dezelfde voet met elkaar blijven werken, dan wordt de overeenkomst automatisch voor dezelfde duur verlengd.
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor de volgende tijdsduur:

  • Een bepaalde tijdsperiode of tot een bepaalde einddatum;
  • De duur van een bepaald werk (bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject);
  • De duur van een bepaalde omstandigheid (bijvoorbeeld voor de duur van de afwezigheid van iemand wegens ziekte, zwangerschap of verlof).

Om problemen te voorkomen, dient de einddatum zo nauwkeurig mogelijk in het contract te zijn vastgelegd. Dit is vooral belangrijk bij projecten. Wanneer een project is beëindigd valt namelijk niet altijd objectief vast te stellen. De tijdsduur van het contract voor bepaalde tijd mag echter niet te beïnvloeden zijn door de wil van (één van de) partijen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een aantal keer te verlengen voordat het over gaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2. Bij het intreden van een  arbeidsovereenkomst met ontbindende voorwaarde. Dit kan zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd zijn.
Je kunt met je medewerker afspreken dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer zich een ontbindende voorwaarde voordoet. Zo’n voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de medewerker voor een bepaalde datum een diploma moet hebben behaald. De arbeidsvoorwaarden met ontbindende voorwaarde eindigt alleen van rechtswege indien de afgesproken voorwaarde geldig is en deze ook daadwerkelijk intreedt. Of de voorwaarde geldig is, wordt per geval bekeken. In de praktijk wordt een ontbindende voorwaarde al snel nietig verklaard wegens strijd met ontslagrechtelijke regels. Einde van rechtswege door een ontbindende voorwaarde komt dan ook zelden voor.

3. Bij het overlijden van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Een arbeidsovereenkomst heeft een persoonlijk karakter en eindigt dan ook door het overlijden van de werknemer. De werkgever betaalt dan een overlijdensuitkering (1 maandloon) aan de echtgenoot, ongehuwd samenwonende partner of kinderen.
Wanneer de werkgever overlijdt, blijft de arbeidsovereenkomst in principe voortbestaan. Dit hoeft namelijk niet te betekenen dat ook de onderneming stopt. Anders is dit in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij de overeenkomst tot persoonlijke verzorging van een privépersoon. Voortzetting van de overeenkomst heeft dan geen zin.

Omdat de geldigheid van een ontbindende voorwaarde aan strenge regels is gebonden, komt deze vorm in de praktijk niet zo veel voor. Veelvoorkomend is einde van rechtswege bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Transitievergoeding
Met ingang van 1 januari 2020 is er vanaf dag 1 aanspraak op transitievergoeding. Dit geldt voor alle soorten dienstverbanden, dus ook voor piekarbieders, seizoenarbeiders, vakantiewerkers en zaterdaghulpen. De transitievergoeding is dus ook verschuldigd bij dienstverbanden voor bepaalde tijd.

Hoogte vergoeding
De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Met de rekentool van de AWVN kun je eenvoudig een berekening maken. Alle scholingskosten die je gedurende het dienstverband hebt gemaakt, die gericht waren op inzetbaarheid in een andere functie mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding, mits dit schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. Vanaf 1 januari 2020 geldt dit ook voor de inzetbaarheid in een andere functie bij de eigen werkgever. Meer informatie lees je hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter