Eerste Kamer stemt in met Wet verbetering hybride markt WGA

Eerste Kamer stemt in met Wet verbetering hybride markt WGA
7 juni 2016 Mirthe Post

Laatste update: 6 oktober 2021, 12:34

Op 31 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. Deze wet wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten. De wijze waarop de lasten van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) bij UWV gefinancierd worden zal door deze wet worden aangepast. De aanpassing moet zorgen voor een verbetering van het speelveld tussen UWV en private verzekeraars en bijdragen aan een meer evenwichtig hybride stelsel. De focus zal daardoor meer op re-integratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers gericht worden.

Het hybride stelsel zou er aan moeten bijdragen dat verschillende partijen, UWV en private verzekeraars, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke re-integratie en activering. Door een verbetering van het speelveld wordt het namelijk voor private verzekeraars weer mogelijk om de concurrentie aan te gaan met UWV. Dit was niet mogelijk omdat bedrijven voor een minimumpremie naar het UWV terug konden gaan. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat werkgevers zich bij de keuze van een WGA-verzekering steeds meer te richten op het voordeel dat op kortere termijn bij UWV behaald kan worden. De effectiviteit van re-integratieactiviteiten en activering van UWV en private verzekeraars wegen zij niet of bijna niet mee in hun keuze. Als verzekeraars effectief inzetten op preventie en re-integratie kunnen zij de uitkeringslasten beperken en daarmee de prijzen van hun verzekering laag krijgen en houden, wat voor u als eigenrisicodrager voordeel kan opleveren.

WGA-vast en WGA-flex
In het kader van de wet BeZAVa wordt onder andere de schadelast van zieke werknemers waarvan het dienstverband stopte tijdens hun ziekte toegerekend aan de werkgever. Als een werknemer met een vast contract ziek wordt, moet u hem re-integreren. Als dat niet (voldoende) lukt, krijgt hij na 104 weken een WIA-keuring en wellicht een WGA-uitkering (de zogenaamde WGA-vast). Deze WGA-uitkering wordt mogelijk 10 jaar doorbelast aan de werkgever. De werkgever kan zich hiervoor verzekeren, via een publieke verzekeraar (UWV) of een private verzekeraar (eigenrisicodrager). Als u zich hiervoor verzekert via UWV, voert UWV de re-integratie uit en krijgt u de financiële schade doorbelast via de Belastingdienst. Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en wordt u vaak ondersteund door de verzekeraar.Sinds 1 januari 2014 bent u ook financieel verantwoordelijk als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst is gegaan en via de Ziektewet na 104 weken ziekte een WGA-uitkering (WGA-flex) heeft aangevraagd. Ook dan bent u mogelijk 10 jaar financieel verantwoordelijk, maar u bent hiervoor via UWV verzekerd. Op dit moment kunnen eigenrisicodragers (ERD) zich namelijk alleen verzekeren voor de WGA-vast, de WGA-flex loopt via UWV. Hoe groter uw bedrijf, hoe groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie.

Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2017?

  • WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd tot één gedifferentieerde premie. U kunt dan kiezen om de WGA-totaal te verzekeren via UWV of via een private verzekeraar. Voor advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij SAZAS.
  • Overstappen van UWV naar private verzekering: de staartlasten zullen uit het zogenoemde staartlastenvermogen worden gefinancierd. Hierdoor hoeven werkgevers die vanuit de publieke verzekering eigenrisicodrager worden niet hun lopende WGA-lasten af te financieren zoals dat ook reeds het geval is bij werkgevers die overstappen vanuit een private verzekering.
  • Overstappen van private verzekering naar UWV: werkgevers die bij UWV terugkeren zullen een premie betalen die meer vergelijkbaar is met een premie die zij zouden betalen bij een private verzekeraar. Hun premie wordt gebaseerd op hun totale historische WGA-lasten. Nu worden in de premieberekening alleen de publieke WGA-lasten gebruikt. Hierdoor betalen werkgevers die naar UWV terugkeren over het algemeen de eerste jaren na terugkeer de minimumpremie.
  • Indien de werkgever de garantieverklaring voor het eigenrisicodragerschap laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekeraar, dan geldt er een wachtperiode van drie jaar. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld begin dit jaar is teruggekeerd naar UWV dan kan hij pas vanaf 2019 eigenrisicodragerschap overwegen.

UWV of eigenrisicodrager per 1 januari 2017?
Bent u nu via UWV verzekerd voor WGA-vast, dan bent u na 1 januari 2017 ook voor de WGA-flex verzekerd via UWV. Bent u nu eigenrisicodrager voor WGA-vast, dan geldt dit na 1 januari 2017 ook voor de WGA-flex. Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA blijven? Of wilt u weer bij UWV verzekerd worden? U moet vóór 1 oktober 2016 kiezen. Of eigenrisicodragerschap interessant is voor u, hangt af van verschillende factoren. Waar moet u rekening mee houden?

  • Loonsom lager dan € 319.000? Dan betaalt u via UWV een vaste sectorpremie. Als een werknemer in de WGA komt, merkt u hier niets van, de premie blijft gelijk.
  • Loonsom tussen € 319.000 en € 3.190.000? Dan betaalt u deels een vaste sectorpremie en deels een individuele premie. Hoe hoger de loonsom, hoe hoger de individuele premie is en hoe belangrijk het is om een afweging te maken tussen UWV of private verzekering.
  • Loonsom meer dan € 3.190.000? Dan betaalt u een individuele premie, afhankelijk van hoeveel medewerkers er in de WGA zijn ingestroomd. Het is dan belangrijk om een keuze te maken, dit mede om de financiële schadelast onder controle te kunnen houden.
  • De sector waarin u werkzaam bent. Voor de agrarische sector gelden in 2016 de volgende sectorpremies: WGA-vast 0,51%; WGA-flex 0,18%; ZW-flex 0,32% (zie ook bijlage II).
  • De verzuimcijfers van de afgelopen jaren.
  • Heeft u veel of weinig werknemers met een tijdelijke contract? En heeft u mogelijk werknemers in dienst met een no-riskpolis?

Meer over de veranderingen in de WGA vanaf 1 januari 2017 leest u ook op de website van SAZAS of neem contact op met de BeZaVa helpdesk via 071-5689199 of bezava@sazas.nl. SAZAS is een private verzekeraar die ontstaan is vanuit een initiatief van werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw. De vergoedingen van SAZAS sluiten daardoor aan bij de agrarische cao’s. U kunt er voor kiezen om het eigenrisicodragerschap of andere verzuimverzekeringen onder te brengen bij SAZAS, maar u bent dit niet verplicht.

0 Reacties

Laat een reactie achter