Coronavirus – Veelgestelde vragen

Laatste update: 22 juni 2020, 16:39

Coronavirus – Veelgestelde vragen

In samenwerking met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB doen wij er alles aan om de informatie rondom corona actueel en juist te houden. U kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Heeft u een vraag maar staat deze niet in dit overzicht? Vult u dan het contactformulier in onderaan onze corona themapagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor algemene informatie over corona en werkgeverschap kunt u ook terecht bij Rijksoverheid.

Verlof en ziekte

 • Mijn werknemer heeft (waarschijnlijk) corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Sinds 1 juni is het voor iedereen met ziekteverschijnselen mogelijk een coronatest aan te vragen. Daarmee kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van corona. Tot de uitslag bekend is mag de werknemer niet op het werk komen om besmetting van andere collega’s te voorkomen. Waar mogelijk werkt de werknemer thuis in afwachting van de uitslag. Is dit niet mogelijk dan dient het loon van de werknemer doorbetaald te worden, aangezien een dergelijke situatie niet in de risicosfeer van de werknemer ligt.

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%.

 • Mijn werknemer is op vakantie geweest naar een oranje reisgebied. Moet hij na thuiskomst 14 dagen in quarantaine en voor wiens rekening komen deze dagen?

  Laatste update: 22 juni 2020, 15:44

  Het is aan te raden, voor de veiligheid van uw andere werknemers, een werknemer die naar een oranje gebied op vakantie zijn geweest na thuiskomst minimaal 14 dagen niet toe te laten op uw bedrijf. Mogelijk geniet hij in deze periode nog van zijn vakantiedagen. Is dit niet het geval vraag dan aan de werknemer of hij thuis gaat werken. Is thuiswerken niet mogelijk en heeft u de werknemer voor zijn vakantie schriftelijk gewezen op het feit dat u thuisquarantaine verplicht stelt na het bezoeken van een oranje reisgebied? Dan zijn deze dagen voor rekening van de werknemer. Hij kan dan vakantiedagen, overuren of onbetaald verlof opnemen. Probeer hier zoveel mogelijk vooraf afspraken over te maken.

 • Mijn werknemer gaat op vakantie naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 13 juli 2020, 12:59

  Laten we voorop stellen dat een werknemer die corona oploopt, of dat nu in het buitenland of thuis is, recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte.

  Of u als werkgever quarantaine of niet tijdig terug kunnen keren van vakantie moet doorbetalen hangt onder andere af van de vakantiebestemming en of u als werkgever voor de vakantie schriftelijk heeft gecommuniceerd met de werknemer over de mogelijke gevolgen.

  • Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode en is hij er vooraf door u op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen. Dan mag u ervan uitgaan dat u de werknemer niet hoeft door te betalen.
  • Reist een werknemer naar een land met een gele kleurcode (de risico’s zijn dan vergelijkbaar met Nederland) maar krijgt dit gebied tijdens de vakantie een oranje kleurcode? Ook dan werkt het in uw voordeel als u de werknemer vooraf schriftelijk hebt gewezen op de consequenties.

  De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een voorbeeldbrief voor agrarische werkgevers ontwikkelt die als leidraad kan worden gebruikt om werknemers te informeren. Deze is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@werkgeverslijn.nl. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

  NB: de voorbeeldbrief is alleen beschikbaar voor werkgevers uit de sector land- en tuinbouw en cao-abonnnementhouders. Werkgevers uit andere sectoren verwijzen wij graag naar hun eigen branche organisatie.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 22 juni 2020, 15:42

  Formeel wel, conform de richtlijnen van het RIVM. Pas wanneer er klachten zijn in combinatie met koorts en/of benauwdheid dienen zij thuis te blijven. Echter, de Taskforce Arbeid is van mening dat doorwerken in dit geval uitermate onverstandig is. Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor u, uw andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer zo snel mogelijk te laten testen op corona.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 22 juni 2020, 15:43

  Soms kan een werknemer niet op het werk verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld als een gezinslid besmet is met het coronavirus. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Sinds 23 maart 2020 moet ook iedereen in een huishouden thuisblijven als een huisgenoot kucht, hoest en/of verkouden is en daarbij ook koorts krijgt. In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kunt u geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Laat uw werknemer waar mogelijk thuiswerken.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 22 juni 2020, 15:43

  Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. De Werkgeverslijn krijgt hier veel vragen over omdat de huidige wetgeving niet berekend is op uitzonderlijke gevallen zoals de coronacrisis. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hier van sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden. Echter, het is de verwachting dat deze crisissituatie nog wel een poosje gaat duren. De vakantierechten van de werknemer zijn dan wellicht niet toereikend om dit te overbruggen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om dit te delen: werkgever betaalt een deel door, en werknemer zet wat verlofuren in.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven.

Noodpakket banen en economie

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina leest u er alles over.
  • Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid. Bekijk in deze factsheet de maatregelen specifiek voor de agrarische sector en hier het overzicht van het noodpakket 2.0.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Bij BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt is een betalingsregeling mogelijk als u niet aan de gebruikelijke betaaltermijn kunt voldoen.
  • De stichting PAWW heeft ook een betalingsregeling opgesteld, klik hier voor meer informatie.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heeft u behoefte aan een gesprek om uw hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Vraag & aanbod van personeel

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 22 juni 2020, 16:00


  U kunt hier een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening downloaden.

   

   

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren nodig om de grens over te komen?

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij u naar onze themapagina.

 • Mijn arbeidsmigranten komen uit dezelfde omgeving (in hun thuisland) en een aantal personen zijn familie. Ik verzorg hun huisvesting. Worden zij gezien als gezamenlijke huishouding en mogen zij dus binnen 1,5 meter reizen, werken en wonen?

  Laatste update: 22 juni 2020, 16:11

  Op dit moment is veel discussie over het begrip gezamenlijke huishouding. Juridisch is een gezamenlijke huishouding wat anders dan een gemeenschappelijke huishouding; met gezamenlijke huishouding doelt men op ‘gezinssituaties’. Een gemeenschappelijke huishouding zijn bijvoorbeeld studentenhuizen, woongroepen en verblijven van seizoenarbeiders.
  In de nieuwe coronawet gaat men mogelijk kiezen voor het ruimere begrip gemeenschappelijke huishouding. Daar zou sprake van zijn als mensen samen onder één dak wonen. LTO is daar voorstander van. LTO vindt het uitlegbaar dat groepen van maximaal 9 mensen die zonder zieken 2 weken in een ongewijzigde samenstelling wonen, als gemeenschappelijke huishouding gezien worden. Deze definitie is echter nog niet formeel goedgekeurd en dus nog niet door handhavers geaccepteerd. De Taskforce Arbeid blijft de situatie voor u volgen.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Zijn dan nog extra regels rond corona van toepassing?

  Laatste update: 22 juni 2020, 16:10

  We adviseren u dringend om minimaal  alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM (www.rivm.nl) geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting. In het coronaprotocol land- en tuinbouw  zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. In geval van gezamenlijke huisvesting waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders bij zeer grote locaties) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. U kunt met hen ook de mogelijkheid tot een quarantainelocatie bespreken.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 22 juni 2020, 16:10

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden, wel verzekerd zijn.

  Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

Werknemers en corona

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen naar uw werknemers;
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat uw werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werkt u met uitzendkrachten? Wijs uw uitzendbureau en uw uitzendkrachten ook agrarische coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland. Klik hier om de poster te downloaden.

   Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die u kunt downloaden en ophangen op uw bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Klik hier om te downloaden. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar, klik hier.