Coronavirus – Veelgestelde vragen

Coronavirus – Veelgestelde vragen

Op dit moment gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus en de consequenties voor werkgevers en werknemers snel. Ook is soms nog niet alles bekend. Wij doen er in overleg met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, de NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB alles aan om de informatie actueel en juist te houden. U kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Wij passen de veelgestelde vragen en antwoorden indien nodig meerdere keren per dag aan. Heeft u ook een vraag en staat het antwoord er niet bij? Vul dan het contactformulier in onderaan de themapagina Corona.

[laatste update: 2 april 2020, 17.14 uur]

Verlof en ziekte

 • Wat betekent het als mensen een vitaal beroep hebben?

  Ouders met een dergelijk beroep kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zelf naar hun werkplek kunnen. Iedereen die actief is in de voedselketen valt onder de vitale beroepen. Het werk op land- en tuinbouwbedrijven waar voedsel geproduceerd wordt en dieren worden gehouden valt onder de vitale beroepen. Ook de verwerkende industrie en de transport van producten voor de voedselketen valt hier onder.

  Sierteeltbedrijven maken niet rechtstreeks deel uit van de voedselketen. Daardoor vallen werknemers in die sector helaas niet onder de vitale beroepen.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van vitale beroepen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Heeft iemand in het huishouden koorts dan moet het hele gezin thuis blijven, conform de maatregelen van de overheid. Een werknemer met een ziek kind dat koorts heeft, moet dus ook thuis blijven. Maar hoe zit het met loondoorbetaling, ook als het kind niet ziek is?

  Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. De Werkgeverslijn krijgt hier veel vragen over, maar de huidige wetgeving is niet echt berekend op zo’n crisis als we nu hebben. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur, en alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen valt dit inderdaad onder zorgverlof. Wegens besmettingsgevaar is hij (en zijn eventuele partner) in dit geval inderdaad de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof kan in dit geval dus worden ingezet in deze periode. Het gaat dan om kortdurend zorgverlof (2 weken) waarbij de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden. Echter, het is de verwachting dat deze crisissituatie nog wel een poosje gaat duren. De vakantierechten van de werknemer zijn dan wellicht niet toereikend om dit te overbruggen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om dit te delen: werkgever betaalt een deel door, en werknemer zet wat verlofuren in.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.

  Het blijft zoeken en vraagt ook om maatwerk. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig / geen andere oplossingen dan zelf thuis blijven. Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing.

 • Ik heb een sierteeltbedrijf. Kan ik mijn werknemers vragen om overuren op te nemen omdat het nu rustiger is?

  In het kader van goed werknemerschap kunt u dit inderdaad van uw werknemers vragen. Als u met het jaarurenmodel werkt kunt u dat sowieso doen: werknemers maken op jaarbasis hun uren. Dat model is erop gericht dat er in rustige tijden minder wordt gewerkt en in drukke tijden meer. Als er voldoende overuren zijn geeft dat ook ruimte om nu de rustige periode op te vangen. Andersom geldt ook: Als werknemers nu minder uren werken kunnen ze later dit jaar extra uren maken.

  Voor de Glastuinbouw: Momenteel is er geen geldige cao Glastuinbouw. Dat betekent dat er per loonperiode gekeken kan worden door de Inspectie SZW of de werknemers WML ontvangen over de gewerkte uren. Dus bijvoorbeeld: als een werknemer 50 uur werkt, maar 40 uur betaald krijgt (die tien uur zijn plusuren die ergens anders in het jaar worden gecompenseerd) kom je al snel onder het WML uit. Op de website van de Werkgeverslijn vindt u hierover meer informatie.

  Voor de Open Teelten: Het bovenstaande geldt ook voor bedrijven die onder de Open Teelten vallen en die niet georganiseerd (geen lid) zijn. Voor leden is de cao OT met een jaar verlengd en daar geldt dit dus niet.

 • Mijn Poolse werknemer is plotseling naar Polen vertrokken. Moet ik hier vakantiedagen voor afboeken?

  Het is begrijpelijk dat arbeidsmigranten wellicht graag naar huis willen, maar tegelijk hebben ze zolang hun dienstverband voortduurt wel de verplichting om te komen werken. In deze bijzondere crisissituatie is het zoeken naar een praktische oplossing. Zoals:

  • Heeft de werknemer genoeg overuren om te compenseren? Zet deze dan eerst in en informeer de werknemer hierover.
  • Heeft de werknemer nog vakantie-uren? Dan is het ook een mogelijkheid deze op te nemen.
  • Onbetaald verlof opnemen is ook een optie. Normaliter maak je hierover van te voren afspraken, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet is gebeurd. Is er nog contact met de werknemer om dit te bespreken? Als er geen verlofuren en overuren zijn (of niet voldoende) dan zou het ons advies zijn om voor onbetaald verlof te kiezen en dit aan de werknemer te communiceren.
  • De laatste optie is inzetten op werkweigering en uiteindelijk ontslag. Omdat het nu onduidelijk is of en wanneer deze mensen weer terug komen, is dit wellicht niet het handigst om nu te doen. Bovendien is het risico op juridisch getouwtrek over overmacht groot. Daarom hebben bovenstaande opties duidelijk de voorkeur.
 • Mijn werknemer zit in quarantaine. Moet ik het loon doorbetalen?

  Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Voor zover wij op dit moment weten kan in Nederland alleen de GGD mensen verplicht in quarantaine plaatsen. Als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt, hoeft het loon niet doorbetaald te worden.

 • Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk?

  Als arbeidsmigranten een zieke huisgenoot hebben, moeten zij in thuisquarantaine tenzij zij in een cruciaal beroep werken.

 • Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

  Als een arbeidsmigrant niet thuis kan doorwerken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen (Bron: SZW).

 • Kan ik de werktijden van werknemers aanpassen?

  Ja, de overheid heeft werkgevers opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor werknemers worden aangepast.

 • Mijn werknemer wil liever zelf niet komen werken in verband met besmettingsgevaar. Hoe zit met loondoorbetaling?

  Sommige werknemers zijn bang voor besmettingsgevaar en willen daarom niet komen werken. Is deze angst ongegrond? Probeer het gesprek hierover aan te gaan en de angst weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

 • Mijn werknemer heeft corona. Wat moet ik hem doorbetalen?

  In dit geval gelden de gewone regels voor doorbetaling bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%.

 • Een werknemer is nog in de proeftijd en vertrokken naar zijn thuisland vanwege corona. Moeten wij hem doorbetalen of kunnen we eventueel eenzijdig opzeggen?

  U kunt in de proeftijd éénzijdig opzeggen. Het dienstverband is daarmee beëindigd.

 • Mijn werknemer is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

  De dagen dat uw werknemer in het buitenland ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw werknemer moet zich wel officieel ziek melden. Is uw werknemer tijdens verlof in het buitenland arbeidsongeschikt geworden en is dit in de EU? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een controle-instantie. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts. Is uw werknemer buiten een EU-land op vakantie? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een dokter. De dokter moet dan een medische verklaring afgeven. De medische verklaring heeft de bedrijfsarts nodig.

 • Ik maak mij veel zorgen en ervaar psychische druk. Kan ik ergens mijn hart luchten of zorgen delen?

  Ja, schroom niet om hulp te vragen. LTO Noord, ZLTO, LLTB hebben in afstemming met o.a. POV steun op touw gezet voor leden én niet-leden die op persoonlijk vlak in de knel komen. Lees hier meer over in dit bericht.

Alle informatie en de meeste gestelde vragen en antwoorden over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) leest u op onze themapagina NOW.

Noodpakket banen en economie

 • Welke noodmaatregelen heeft het kabinet getroffen om ondernemers door deze crisis te helpen?

  U vindt op de website van de Rijksoverzicht meer informatie over de diverse maatregelen.

  Ook verwijzen wij graag naar de sites van LTO Noord, ZLTO en LLTB alsmede naar die van LTO Nederland. Voor telefonische informatie kunnen leden terecht bij de leden contactcentra van LTO Noord, ZLTO en LLTB of bij hun vaktechnische organisatie.

  Daarnaast kunt u deze factsheet van de Rijksoverheid raadplegen (klik op de afbeelding om de factsheet te downloaden):

   

 • Kan ik uitstel aanvragen voor betaling van BPL- en Colland-premies?

  U moet uw aangifte blijven doen. Het is mogelijk om contact op te nemen met het pensioenfonds als u ten gevolge van de coronacrisis niet aan de gebruikelijke betaaltermijnen kunt voldoen. Lees hier meer in het bericht van BPL Pensioen. Colland arbeidsmarkt volgt dezelfde lijn als BPL, met dien verstande dat de facturatiefrequentie verschilt van BPL omdat BPL per maand int en Colland per kwartaal. Voor vragen over de premie inning bij Colland kunt u mailen met  werkgever@bplpensioen.nl of bellen op (050) 522 40 00.

 • Kan ik uitstel van betaling voor PAWW premies krijgen?

  U doet aangifte per tijdvak zoals u gewend was. Daarna ontvangt u een nota over dat tijdvak. Wanneer u uw nota’s niet kunt voldoen, kunt u die negeren. PAWW stuurt wel herinneringen. Als u ook de herinneringen niet voldoet, neemt PAWW contact met u op om te informeren naar uw situatie (bron: spaww.nl).

 • In de WAB is geregeld dat werkgevers voor deeltijdwerknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, de hoge WW premie moet worden betaald. Hoe gaan we daar nu mee om?

  Dit is versoepeld, kijk hier voor meer informatie.

Vraag & aanbod van personeel

 • Ik heb te weinig werknemers, maar een collega uit de buurt heeft juist werknemers over. Hoe kunnen we gebruik van elkaar maken?

  Er is dan sprake van collegiale uitlening. Hier gelden geen algemene eisen voor. Wel is het belangrijk om dit in een overeenkomst vast te leggen, met de mededeling dat er sprake is van collegiale inlening en tegen welke voorwaarden.

  Juridisch is er sprake van collegiale inlening als het sprake is van ‘het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn’. Er moet dus sprake zijn van een werknemer die normaal in de onderneming van de uitlener werkt en er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk. Ook dient de arbeidskracht door de inlenende partij niet verder te worden doorgeleend aan een andere partij.

 • Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij collegiaal in- en uitlenen?

  Dit verandert niet. De werknemer blijft in dienst bij zijn oorspronkelijke werkgever en alleen tijdelijk uitgeleend. Hij blijft dus onder dezelfde cao en arbeidsvoorwaarden in dienst. Gaat de werknemer tijdelijk een andere functie uitvoeren? Werkgever en werknemer moeten dan in overleg gaan over de redelijkheid van een tijdelijke loonaanvulling.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?


  U kunt hier een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening downloaden.

   

 • Mijn arbeidsmigranten kunnen niet komen, hierdoor heb ik een enorm personeelstekort. Wat kan ik doen?

  Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel gematcht worden. De resultaten van de gedane inventarisatie zijn inmiddels met de platforms gedeeld zodat lijntjes gelegd kunnen worden.

  www.helponsoogsten.nl
  19 maart werd het platform www.helponsoogsten.nl gelanceerd. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft deze lancering toen gemeld. De backoffice van dat platform biedt ondersteuning bij het matchen van werkgevers, werkzoekenden en bedrijven met meer werknemers dan werk. Tevens zijn er bij helponsoogsten.nl mogelijkheden om de administratieve afhandeling van het werkgeverschap te verzorgen.

  www.werkenindelandentuinbouw.nl
  Het op 24 maart gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl werkt meer als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf zichtbaar kunnen maken. Werkgevers die werknemers tekort komen en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben, kunnen zich beiden melden. Maar ook gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers die in de sector willen helpen, kunnen zich melden. Deelnemers kunnen elkaar rechtstreeks via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen.

  Kijk welk platform en welke dienstverlening het beste bij u en bij uw bedrijf past, of maak van beide platforms gebruik. De Taskforce van LTO Nederland is in elk geval blij dat er nu extra mogelijkheden zijn om vraag en aanbod te koppelen.

  UWV Werkgeversservicepunten

  Ook kunt u terecht bij het UWV. Veel goede mensen raken nu (tijdelijk) werkloos. Een van de kerntaken van UWV is om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel. Dat gebeurt in samenwerking met gemeentes via Werkgeversservicepunten in de 35 arbeidsregio’s. Deze dienstverlening is voor alle werkgevers toegankelijk.

 • Ik wil graag jongeren inzetten, zijn daar nog speciale regels voor?

  Gouden regel is dat je jongeren alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van iemand met autoriteit. Lees hier meer over op de website van Stigas.

 • Er zijn scholieren bij mij aan de slag willen en die ook elders een andere baan hebben waar de loonheffingskorting wordt toegepast. Daardoor houden ze bij mijn netto minder uurloon over en ik ben bang dat ze daarom niet willen komen. Hoe zit dit?

  Een werknemer moet enerzijds belasting betalen, en anderzijds krijgt hij daarop korting in de vorm van algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het bedrag aan belastingen en de kortingen kun je tegen elkaar wegstrepen tot aan een bedrag van € 7.849 bruto per jaar. Zolang de scholieren onder dat bedrag blijven wordt dus geen belasting geheven. Ze moeten daarvoor wel aangifte inkomstenbelasting doen.

 • Kan ik asielzoekers inzetten?

  Ja, dat kan, mits de asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft. Dan heeft hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Als die verblijfsvergunning er niet is, moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen via www.werk.nl.

  Voor de werving van statushouders c.q. asielzoekers kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Ook kan het zijn dat uitzendbureaus in de omgeving statushouders hebben ingeschreven.

Alle informatie en de meest gestelde vragen over grenzen leest u op onze themapagina ‘Grenzen – open of dicht‘.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Mijn buitenlandse werknemers willen niet komen of zijn of willen naar huis. Hiermee wordt het werk niet meer gedaan. Wat kan ik doen?

  Ga met uw werknemers in gesprek. Probeer hen gerust te stellen en extra comfort te geven. Ook zij hebben daar behoefte aan. We zien dat veel arbeidsmigranten nu (willen) terugkeren naar huis, in tijden van crisis is de familieband erg hecht. Mogelijk zal ook in de thuislanden een moreel beroep op de mensen zelf worden gedaan indien er tekort aan arbeid is.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw medewerkers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel bij werknemers die bij u in dienst zijn adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden wel verzekerd zijn.

 • Kan ik arbeidsmigranten nog inschrijven in het RNI?

  Ja, lees hierover dit bericht.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Zijn dan nog extra regels rond corona van toepassing?

  Nee, dat is specifiek voor huisvesting niet het geval (bovenop de RIVM instructies). We adviseren u dringend om minimaal  alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM (www.rivm.nl) geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting. In geval van gezamenlijke huisvesting waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders bij zeer grote locaties) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. U kunt met hen ook de mogelijkheid tot een quarantainelocatie bespreken.

 • Ik wil graag mijn huisvesting laten certificeren via het agrarisch keurmerk flexwonen (AKF). Kan dat nog?

  Ja, dat kan, we adviseren u om contact op te nemen met één van de certificerende instellingen (CI) van AKF. U vindt de gegevens via www.werkgeverslijn.nl/flexwonen. De CI’s hebben uiteraard ook te maken met de beperkingen in bewegingsvrijheid rond corona. Daarom worden  op dit moment  in deze bijzondere situatie ook inspecties op afstand (dus via de camera van uw mobiele telefoon) uitgevoerd, aangevuld met documenten die u hen stuurt. Onderdeel daarvan is in elk geval een ‘self audit’. U beoordeelt aan de hand van de norm dan ook zelf uw locatie.

 • Door de “anderhalve-meter-eis” kan ik minder mensen huisvesten. Wat nu?

  Ons advies is om beslist niet te tornen aan de anderhalve-meter-eis, ook niet in slaapvertrekken. In veel gevallen zal dat betekenen dat u minder mensen kunt huisvesten in uw huidige locaties. Ons advies is om dan op uw eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. Gemeenten zien over het algemeen de ernst van de situatie in en gedogen deze extra huisvesting vaak.
  Mocht u toch elders huisvesting regelen, dan adviseren wij om dat te doen in kleinschalige huisvesting, bijvoorbeeld in vakantieparken (die nu toch leeg staan). Die zijn op dit moment niet duur. Uw mensen onderbrengen in grootschalige en/of andermans huisvestingslocaties vergroot de besmettingskans op Corona.

Werknemers en corona

 • Hoe informeer ik mijn werknemers over het coronavirus?

  We kunnen ons voorstellen dat u uw werknemer graag een brief wilt sturen met instructies over het coronavirus en informatie over eventueel verlof. Welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden is sterk bedrijfsspecifiek. De AWVN heeft een goede voorbeeldbrief ontwikkeld die u ter inspiratie kunt gebruiken. Deze voorbeeldbrief is (onder meer) gebaseerd op de informatie zoals die op 10 maart 2020 op de site van het RIVM te vinden is. Kijk regelmatig of het RIVM nieuwe maatregelen voorschrijft. Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts of arbodienst of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

 • Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?

  Ja, de Rijksoverheid heeft informatieposters ontwikkeld met informatie in veel verschillende talen. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

  Daarnaast heeft Stigas de poster ‘Coronavirus, Hoe bescherm je jezelf en anderen?’ in verschillende talen ontwikkeld voor bedrijven. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

 • Moeten werknemers ook anderhalve meter afstand houden van elkaar?

  Ja, ten allen tijde. Dus zowel op de werkvloer, als in eventuele transportmiddelen, als in de eventuele woon- en slaapverblijven. Wij hebben begrepen dat de Overheid hier ook streng op handhaaft.

  Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Dit leidt tot zeer lastige situaties op de werkvloer en soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. Ook in bijvoorbeeld acht-personenbusjes kunnen op dit moment geen acht mensen mee. ‘Stelletjes’ mogen wel in elkaars onmiddellijke nabijheid werken, zich verplaatsen en wonen.

  De gemeente Horst aan de Maas heeft een mooie infographic gemaakt in meerdere talen waarin de regels uitgelegd zijn. Deze vindt u hier.

  Voor praktische voorbeelden van oplossingen die ondernemers vinden rond de knelpunten alsmede meer informatie over veiligheid op de werkvloer verwijzen wij graag naar de website van Stigas.

  De Taskforce heeft de overheid verzocht om met een praktische richtlijn voor vervoer te komen. Ook is contact geweest met de ABU en NBBU rond hun  advisering naar uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot de bevestiging dat ook bij het woon-werkverkeer de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Dit betekent dat men óók tijdens vervoer anderhalve meter afstand tot elkaar dient te houden.

 • Wat kan ik verder doen als werkgever?

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting:

  • Communiceer hygiënemaatregelen naar uw medewerkers;
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Zorg ervoor dat uw werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland. Klik hier om de poster te downloaden.
 • Mijn werknemer is bang dat het coronavirus zich verspreiden kan via materialen. Klopt dat?

  Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen, maar de belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Kijk voor meer informatie op de website van RIVM.

 • Mogen werknemers nog in een groep werken?

  Op 23 maart zijn er door de overheid aangescherpte maatregelen ingevoerd en zijn er verdere beperkingen opgelegd voor samenkomsten. Hierbij wordt vermeld dat samenkomsten tot 6 april verboden zijn tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.