Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard – ketenbepaling nog niet

Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard – ketenbepaling nog niet
29 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 14:11

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 algemeen verbindend verklaard met ingang van 30 november 2016. Dit besluit is op dinsdag 29 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren fruit, vollegrondsgroente, akkerbouw, boomteelt, bollen en zomerbloemen. In deze cao is een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2016 en 1,25% per 1 januari 2017 afgesproken.

Uitzonderingen ketenbepaling voorlopig alleen van toepassing voor leden 
De uitzondering op de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk is in de cao Open Teelten opgenomen. Deze bepaling is nog niet door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Daarom kan deze bepaling voorlopig alleen door leden van LTO Noord, LLTB, ZLTO, Anthos, NFO en KAVB worden toegepast. Anderen kunnen deze ketenbepaling nu niet toepassen totdat ook deze regeling algemeen verbindend wordt verklaard. Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden met drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden worden onderbroken. Meer informatie over de uitzonderingen in de ketenbepaling leest u hier.

Regeling seizoenarbeid (artikel 3 lid 3 en artikel 11)
Tijdens de ter visie legging van de cao Open Teelten zijn door de ABU en NBBU bedenkingen ingediend over artikel 3 lid 3. In dit artikel staat de definitie van een seizoenarbeider beschreven: ‘een werknemer die op basis van een rechtstreeks dienstverband met de betrokken werkgever voor bepaalde tijd, met een maximum van 6 maanden, wordt ingezet voor relatief eenvoudige oogst gerelateerde werkzaamheden’. ABU en NBBU tekenden bezwaar aan tegen het feit dat de regeling seizoenarbeid door deze bepaling alleen door agrarische ondernemers mag worden toegepast. Dit bezwaar is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verworpen. De toelichting van het ministerie op deze beslissing kunt u nalezen op bladzijde 1 tot en met 3 van het AVV besluit. Doordat deze bedenkingen waren ingediend heeft het uiteindelijke AVV besluit langer op zich laten wachten dan voorzien.

LTO Nederland, Anthos, NFO en KAVB zijn inmiddels met de voorbereidingen voor nieuwe cao-onderhandelingen gestart. Voor vragen en uitleg over de cao Open Teelten kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

0 Reacties

Laat een reactie achter