Bevrijdingsdag 2020 – doorbetaalde feestdag volgens de agrarische cao’s?

Bevrijdingsdag 2020 – doorbetaalde feestdag volgens de agrarische cao’s?
21 april 2020 Maartje Jager

Bevrijdingsdag is in Nederland een nationale feestdag, maar niet iedereen is op deze dag vrij. De overheid heeft 5 mei in een lustrumjaar weliswaar aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan de cao-partijen overgelaten of een werknemer betaald vrij heeft op die dag. Om erachter te komen of je werknemers recht hebben op een vrije dag op 5 mei, is het dus noodzakelijk de cao te raadplegen. Deze cao-afspraken zijn ondanks de huidige corona-crisis onverkort van toepassing.

Cao Glastuinbouw

In de glastuinbouw sector is 5 mei sinds 2010 geen doorbetaalde vrije dag meer, ook niet in de lustrumjaren. Werknemers hebben hier destijds een extra vakantiedag voor gekregen. Het is dus een gewone werkdag en er geldt geen feestdagentoeslag voor het werken op die dag. Werknemers die vrij willen op deze dag zullen een verlofaanvraag bij de werkgever moeten indienen.

Cao Open Teelten

In artikel 3 lid 12 zijn de feestdagen aangewezen zoals die gelden voor de sector Open Teelten. Hierin staat opgenomen “de door de overheid aangewezen dag ter viering van 5 mei”. Hier worden de lustrumjaren mee bedoeld. Dat betekent dat 5 mei in 2020 een doorbetaalde vrije dag is voor de werknemers die vallen onder de cao Open Teelten. Daarmee is artikel 13 lid 2 van toepassing op Bevrijdingsdag.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

In artikel 3 lid 11 is vastgelegd dat 5 mei een feestdag is indien deze door de overheid is aangewezen ter viering (lustrumjaar). Dit is dus in 2020 het geval waarmee voor deze sector Bevrijdingsdag in 2020 een doorbetaalde feestdag is. De hoogte van de feestdagentoeslag is geregeld in artikel 13 lid 6.

Cao Paddenstoelen

Sinds 1 januari 2005 is er geen actuele cao Paddenstoelen meer. De cao kan echter nog wel nawerking hebben voor medewerkers die al voor deze datum in dienst waren. Voor deze medewerkers is 5 mei in 2020 een doorbetaalde feestdag op basis van artikel 9 lid 1. Voor andere werknemers is Bevrijdingsdag geen doorbetaalde feestdag.

Cao LEO

Voor de sector loonwerk geldt dat 5 mei sinds 1 januari 2017 een normale werkdag is. Vanaf deze datum is het aantal bovenwettelijke vakantiedagen met 1 dag uitgebreid. Bevrijdingsdag is voor werknemers in deze sector dus een gewone werkdag en er geldt geen feestdagentoeslag. Werknemers die vrij willen dienen hiervoor verlof aan te vragen bij de werkgever.

Cao Hoveniers

In artikel 16 lid 2 is geregeld dat er in principe geen arbeid wordt verricht op 5 mei. Indien er wel op Bevrijdingsdag gewerkt moet worden, dan wordt er een vervangende vrije dag gegeven dan wel
wordt er 7,4 uur verlof op de verlofkaart bijgeboekt als bovenwettelijk verlof.

0 Reacties

Laat een reactie achter