Beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er

Beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er
1 augustus 2016 Klaas Eenkhoorn

Een leerling die 4 dagen in de week werkt en 1 dag in de week naar school gaat volgt een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg). In deze periode zijn veel BBL-ers op zoek naar een bedrijf om te gaan werken en over een paar weken zullen de eerste BBL-er weer aan de slag gaan. Wat moet u weten?

Beloning
In de cao Open Teelten en Glastuinbouw zijn geen afspraken gemaakt over de inschaling en verloning van BBL-ers. Dit betekent dat u als werkgever niet verplicht bent om de schooldag van een BBL-er door te betalen. Voor de hoogte van de beloning houdt het in dat u de BBL-er moet inschalen in de functiegroep waarvoor hij wordt opgeleid. Dit is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de BBL-er. Kijk in het functiehandboek welke functie het meest overeenkomt. Dus de hoogte van het salaris van de BBL-er is afhankelijk van zijn opleiding en niet zozeer van zijn leeftijd of werkervaring!

Arbeidsvoorwaarden
De afspraken die u met een BBL-er maakt, bijvoorbeeld over zijn arbeidsduur, salaris en duur van het contract, legt u vast in een BBL-arbeidsovereenkomst. De Werkgeverslijn heeft hiervoor een model BBL-arbeidsovereenkomst ontwikkeld. In dit model treft u ook een artikel over het terugvorderen van gemaakte kosten wanneer de leerling bijvoorbeeld vroegtijdig stopt met zijn opleiding.

Het is goed om te weten dat de contracten die u met de BBL-er aangaat in het kader van zijn studie niet meetellen voor de ketenbepaling. Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid zijn BBL contracten namelijk uitgezonderd.

Subsidiemogelijkheden
De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de loon en begeleidingskosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling en deze vergoeding bedraagt maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkplaats. De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO. Ook als een leerling eerder stopt of ziek is geweest, krijgt u  naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Er zijn een aantal voorwaarden waar de situatie aan moet voldoen wanneer de werkgever aanspraak wil maken op de subsidie. Bijvoorbeeld dat het leerbedrijf erkend is, dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst is en dat de werkgever een administratie bijhoudt. Daarnaast geldt voor MBO BBL-opleidingen dat de opleiding moet zijn geregistreerd in het  Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). De subsidie geldt voor alle niveaus MBO BBL-opleidingen, maar niet voor BOL-opleidingen. Voor meer informatie over deze subsidie en het aanvragen ervan kunt u terecht op www.rvo.nl/praktijkleren.

Organisaties in de glastuinbouw sector kunnen daarnaast bij Colland Arbeidsmarkt een vergoeding aanvragen voor het werken met een BBL-er. Opleidingen op niveau 3 of 4 komen voor subsidie in aanmerking. Voor niveau 1 en 2 gaat de vergoeding in vanaf 1 september 2016. De vergoeding bedraagt € 30,- per schooldag met een maximum van € 1.000,- per schooljaar. De subsidie kunt u aanvragen via het Colland Administratie Systeem (CAS), tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar.

Heeft u meer vragen over de beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er? Bel gerust naar de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, T 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter