Algemene voorwaarden

Abonnementsvoorwaarden cao-abonnement Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Betreft het cao-abonnement voor accountants- en salarisadministratiekantoren en het cao-abonnement voor uitzendbureaus en payrollbedrijven.

Het cao-abonnement is een aanvullende dienstverlening van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Werkgevers en intermediairs met een cao-abonnement worden ondersteund bij de praktische vertaling van de agrarische cao’s en regelingen. Hiervoor kunnen abonnementhouders gebruik maken van de telefonische helpdesk. Hiervoor ontvangen cao-abonnementhouders de actuele looncijfers, het cao-boekje en functiehandboek, officiële wijzigingen en nieuwsflitsen per e-mail over de ontwikkelingen binnen de agrarische cao’s en aanverwante zaken. Daarnaast heeft iedere abonnementhouder toegang tot zijn eigen digitale omgeving ‘Mijn Werkgeverslijn’. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is onderdeel van LTO Noord.

Aan het cao-abonnement zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. Inhoud dienstverlening

1.1.        Een cao-abonnement loopt per kalenderjaar, maar kan bij de start van iedere maand ingaan. De hoogte van het abonnementsgeld wordt naar rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar berekend.

1.2.        Elk cao-abonnement omvat maximaal vijf uren telefonische helpdeskservice per kalenderjaar. Bij het bereiken van deze grens ontvangt de abonnementhouder bericht van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Meeruren worden in rekening gebracht tegen het reguliere uurtarief.

1.3.        De helpdeskfaciliteit dient uitsluitend ter beantwoording van korte vragen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw behoudt zich het recht voor te bepalen of er sprake is van een helpdeskvraag.

1.4.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert in beginsel alleen over de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij, Paddenstoelen, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen en Hoveniersbedrijf in Nederland. Er wordt ad hoc besloten door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw of een vraag over een andere agrarische cao in behandeling wordt genomen of dat de abonnementhouder wordt doorverwezen.

1.5.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw verplicht zich relevante nieuwe informatie zo snel en volledig mogelijk te verzenden naar belanghebbende abonnementhouders.

 1. Tarieven

2.1.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kan de tarieven voor het volgende kalenderjaar verhogen wanneer de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De tarieven worden in elk geval aangepast met het inflatiepercentage.

2.2.        Behoudens nadere individuele afspraken is een abonnementhouder, welke rechtspersoonlijkheid bezit én over meerdere vestigingen beschikt, abonnementsgeld verschuldigd op basis van het aantal vestigingen van de rechtspersoon met dien verstande dat voor elke vestiging één cao-abonnement wordt betaald.

 1. Tarieven (vervolg)

2.3.        Het is een abonnementhouder niet toegestaan krachtens een cao-abonnement verkregen materiaal te verspreiden onder vestigingen waarvoor geen cao-abonnement wordt betaald. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw behoudt zich het recht voor om bij misbruik het cao-abonnement te beëindigen.

 1. Betaling

3.1.        De abonnementhouder is verplicht het abonnementsgeld te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

3.2.        Bij te late betaling is de abonnementhouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 1. Opzegging

4.1.        Opzegging door abonnementhouder geschiedt per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.2.        Wanneer voortzetting van het cao-abonnement redelijkerwijs niet van de abonnementhouder kan worden gevergd, is beëindiging van het cao-abonnement per eerdere datum mogelijk. Dergelijke situaties zijn ter beoordeling van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk per eerste van de maand waarin de abonnementhouder het cao-abonnement wenst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.3.        Behoudens opzegging wordt het cao-abonnement telkens verlengd voor de duur van één kalenderjaar.

4.4.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kan het cao-abonnement eenzijdig opzeggen wanneer voortzetting daarvan redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.

 1. Overige bepalingen

5.1.        De aansprakelijkheid van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw strekt nooit verder dan voor zover gedekt door haar verzekering.

5.2.        Deze abonnementsvoorwaarden kunnen eenzijdig door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw worden gewijzigd. Zij treden in werking nadat de abonnementhouders schriftelijk van de wijziging in kennis zijn gesteld. Indien en voor zover de wijzigingen een verzwaring van de abonnementsvoorwaarden inhoudt, treedt de wijziging niet eerder in werking dan 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Abonnementsvoorwaarden werkgeversabonnement Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Betreft het werkgeversabonnement voor agrarische werkgevers met Colland-aansluiting

Het cao-abonnement is een aanvullende dienstverlening van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Agrarische werkgevers met een cao-abonnement die aangesloten zijn bij Colland worden ondersteund bij de praktische toepassing van de agrarische cao’s op het bedrijf. Hiervoor ontvangen cao-abonnementhouders de actuele looncijfers, het cao-boekje en functiehandboek, officiële wijzigingen en nieuwsflitsen per e-mail over de ontwikkelingen binnen de agrarische cao’s en aanverwante zaken. Daarnaast heeft iedere abonnementhouder toegang tot zijn eigen digitale omgeving ‘Mijn Werkgeverslijn’. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is onderdeel van LTO Noord.

Aan het cao-abonnement zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. Inhoud dienstverlening

1.1.        Een cao-abonnement loopt per kalenderjaar, maar kan bij de start van iedere maand ingaan. De hoogte van het abonnementsgeld wordt naar rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar berekend.

1.2.        De helpdeskfaciliteit dient uitsluitend ter beantwoording van korte vragen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw behoudt zich het recht voor te bepalen of er sprake is van een helpdeskvraag.

1.3.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert in beginsel alleen over de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij, Paddenstoelen, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen en Hoveniersbedrijf in Nederland. Er wordt ad hoc besloten door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw of een vraag over een andere agrarische cao in behandeling wordt genomen of dat de abonnementhouder wordt doorverwezen.

1.4.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw verplicht zich relevante nieuwe informatie zo snel en volledig mogelijk te verzenden naar belanghebbende abonnementhouders.

 1. Tarieven

2.1.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kan de tarieven voor het volgende kalenderjaar verhogen wanneer de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De tarieven worden in elk geval aangepast met het inflatiepercentage.

2.2.        Het is een abonnementhouder niet toegestaan krachtens een cao-abonnement verkregen materiaal structureel te verspreiden onder vestigingen en/of intermediairs (accountantskantoren, uitzendbureaus, payrollbedrijven e.d.) waarvoor geen cao-abonnement wordt betaald. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw behoudt zich het recht voor om bij misbruik het cao-abonnement te beëindigen.

 1. Betaling

3.1.        De abonnementhouder is verplicht het abonnementsgeld te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

3.2.        Bij te late betaling is de abonnementhouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 1. Opzegging

4.1.        Opzegging door abonnementhouder geschiedt per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.2.        Wanneer voortzetting van het cao-abonnement redelijkerwijs niet van de abonnementhouder kan worden gevergd, is beëindiging van het cao-abonnement per eerdere datum mogelijk. Dergelijke situaties zijn ter beoordeling van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk per eerste van de maand waarin de abonnementhouder het cao-abonnement wenst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.3.        Behoudens opzegging wordt het cao-abonnement telkens verlengd voor de duur van één kalenderjaar.

4.4.        De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kan het cao-abonnement eenzijdig opzeggen wanneer voortzetting daarvan redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.

 1. Overige bepalingen

5.1.        De aansprakelijkheid van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw strekt nooit verder dan voor zover gedekt door haar verzekering.

5.2.        Deze abonnementsvoorwaarden kunnen eenzijdig door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw worden gewijzigd. Zij treden in werking nadat de abonnementhouders schriftelijk van de wijziging in kennis zijn gesteld. Indien en voor zover de wijzigingen een verzwaring van de abonnementsvoorwaarden inhoudt, treedt de wijziging niet eerder in werking dan 1 januari van het volgende kalenderjaar.