Akkoord 3-jarige cao Glastuinbouw definitief

Akkoord 3-jarige cao Glastuinbouw definitief
12 juli 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:05

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw stemmen in met een nieuwe cao. De cao geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk ook voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn.

Arbeidstijdenregelingen
De cao kent een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel en een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Daarnaast is er een regeling geïntroduceerd voor bedrijven waar structureel op zondag wordt gewerkt. Ook is er de mogelijkheid van een weekrooster van vijf aaneengesloten dagen inclusief de zaterdag en zondag.

Seizoencontracten
De nieuwe cao kent een regeling voor seizoencontracten voor een aantal teelt- en productie gebonden functies, waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).  Seizoenmedewerkers kunnen zo makkelijker door de glastuinders zelf in dienst genomen worden. Glastuinders zullen daarom naar verwachting minder snel uitwijken naar uitzendarbeid.

Inleenbeloning
Afgesproken is dat uitzendbureaus geen reiskosten meer in rekening mogen brengen bij uitzendkrachten. Voor Glastuinders die geen personeel in dienst hebben, maar gebruik maken van uitzendkrachten geldt dat zij ook vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw en dat dan voor uitzendkrachten ook  de inleenbeloning moet worden toegepast.

Reparatie WW
Onderdeel van het nieuwe cao akkoord is de afspraak dat werkgeverspartijen hun medewerking verlenen aan de reparatie van het 3e WW-jaar overeenkomstig de afspraken die daarover in de Stichting van Arbeid zijn gemaakt. De premie voor de regeling komt ten laste van de werknemer.

Looptijd en lonen
De looptijd van de cao sluit aan bij de vorige cao en is van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. Gedurende de looptijd van 3 jaar worden de lonen met in totaal 5 % verhoogd:

  • op 1 augustus 2016         2,25 %;
  • op 1 januari 2017             1,25 %;
  • op 1 juli 2017                   1,00 %;
  • op 1 januari 2018             0,50 %.

De werkgeverspremie voor de seniorenregeling wordt verlaagd van 0,5 naar 0,25%.

Bron: LTO Glaskracht Nederland.

0 Reacties

Laat een reactie achter