Aanzegplicht

Aanzegplicht
6 juli 2017 Marten

Laatste update: 26 oktober 2022, 15:12

Heeft jouw werknemer een contract voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, dan ben je verplicht deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte te stellen of het contract wel of niet wordt verlengd. Je moet dus altijd iets laten weten. Je kunt hier een voorbeeld aanzegbrief downloaden. Hier is ook een voorbeeld van een aanzegbeding opgenomen die je kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst. Van beide voorbeelden zijn vertalingen beschikbaar.

Hoogte vergoeding wanneer je vergeet aan te zeggen
Als je jouw werknemer niets laat weten, dan moet je je werknemer een vergoeding betalen. Het uitgangspunt hierbij is het brutoloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat hier dus om maximaal één maandsalaris. Daarnaast gaat het om het ‘kale’ loon; de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen tellen niet mee. Zie ook artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Hoogte vergoeding bij te laat aanzeggen
Wanneer je te laat bent met aanzeggen, dan ben je een vergoeding naar rato verschuldigd. Laat je bijvoorbeeld twee weken te laat weten dat je het contract van een werknemer niet verlengt, dan ben je hem een brutoloon verschuldigd van twee weken.

Om te voorkomen dat je de werknemer een vergoeding verschuldigd bent omdat je te laat bent met aanzeggen, kun je in je agenda bijvoorbeeld 6 weken voor de einddatum van het contract een herinnering in je agenda plaatsen. Heb je de werknemer wel laten weten dat je zijn contract verlengt, maar niet onder welke voorwaarden, dan gelden voor het volgende contract dezelfde periode (met een maximum van een jaar) en voorwaarden als het eerder contract. Het is dus verstandig om bij contractverlenging ook aan te geven onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Dit kan bijvoorbeeld door bij de aanzegbrief een nieuwe arbeidsovereenkomst toe te voegen.

Uitzondering voor arbeidsovereenkomsten voor bepaald werk
Er is een uitzondering in de wet opgenomen voor arbeidsovereenkomsten waarbij het aangaan schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Voor arbeidsovereenkomsten die zijn overeengekomen voor bepaald werk is de aanzegplicht niet van toepassing. Dit omdat er geen einddatum is opgenomen in het contract.

0 Reacties

Laat een reactie achter