Huisvestingsnormen in de cao Glastuinbouw

Huisvestingsnormen in de cao Glastuinbouw
16 mei 2018 Diana Eleveld

Onlangs diende LTO Glaskracht Nederland samen met LTO Nederland, Plantum en de vakbonden een nieuwe set huisvestingsnormen bij SZW in. Hierbij is een verzoek gedaan om de betreffende afspraak goed te keuren zodat deze nog in de huidige cao kon worden opgenomen. Een bevestiging is op 14 mei ontvangen en dit betekent dat de nieuwe afspraak vanaf heden (15 mei) in werking treedt. Deze huisvestingsnormen gelden voor de huisvesting die tuinders zelf aan arbeidsmigranten die ze zelf rechtstreeks in dienst hebben aanbieden.

De tijd was, met een eindigende cao per 1 juli 2018, te kort om deze afspraak nog voor een algemeen verbindend verklaring (AVV) voor te leggen. De bedoeling is om dit met het indienen van een nieuw overeengekomen cao wel te doen. LTO Glaskracht Nederland vindt het voor nu belangrijk om in ieder geval voor een groot deel van de bedrijven en werknemers de huisvesting op het gewenste kwaliteitsniveau te organiseren. Het opnemen van de huisvestingsnormen zonder AVV heeft tot gevolg dat de afspraak alleen geldt voor de leden van LTO Noord Glaskracht, LTO Nederland en Plantum. Nu de afspraak is opgenomen voordat de cao eindigt, blijft de afspraak van toepassing op dienstverbanden die zijn aangegaan vóór 1 juli 2018 en na die datum doorlopen.

De bedrijven waarvoor de afspraak geldt, mogen als aan de benodigde extra voorwaarden is voldaan de huisvestingskosten op het Wettelijk Minimumloon inhouden. Die voorwaarden zijn als volgt:

  • De werknemer moet een volmacht tekenen voor het inhouden op het WML.
  • Er moet een getekende huurovereenkomst zijn.
  • De huisvesting moet gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde Certificerende Instelling op basis van in de geldende cao opgenomen normen.

Dit tot maximaal 20% van het (voor die leeftijd) geldend wettelijk minimum loon. Werkgevers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen hoeven de kosten van huisvesting nu niet meer separaat te factureren en deze factuur met een pinbetaling of op een andere manier te laten betalen. Dit voorkomt administratief ongemak en debiteurenrisico.

Op dit moment kwalificeert het certificeringssysteem van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) zich voor de derde voorwaarde. LTO Nederland is samen met de hiervoor genoemde organisaties hiernaast op dit moment druk bezig meerdere operationele certificeringssysteem te verkrijgen. Overlegd wordt met het ministerie van SZW, de Stichting Normering Flexwonen, Global Gap en MPS. Dankzij de opname in de cao mogen vanaf heden de huisvestingskosten dus verrekend worden met het WML als die huisvesting is gecertificeerd door het geaccrediteerde systeem van SNF.  Met certificering door andere systemen nog niet maar daar wordt aan gewerkt.

Via deze link treft u de integrale cao-tekst met het nieuwe artikel 58.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter