10x vraag en antwoord nieuwe cao Glastuinbouw

10x vraag en antwoord nieuwe cao Glastuinbouw
3 augustus 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:54

  1. Wat is de looptijd van de nieuwe cao Glastuinbouw?

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. De cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is op 3 augustus 2016 in werking getreden.

  1. Gaan de lonen omhoog?

Ja, in de nieuwe cao zijn vier loonsverhogingen afgesproken. De eerste loonsverhoging geldt per 1 augustus 2016. De lonen zijn per 1 augustus 2016 met 2,25% verhoogd. Per 1 januari 2017 stijgen de lonen met 1,25%, per 1 juli 2017 met 1% en per 1 januari 2018 met 0,5%. De loonsverhogingen gaan over het feitelijk loon, dus als een werknemer meer verdient dan de loontabel voorschrijft, dan zal zijn volledige loon moeten worden verhoogd.

  1. Is er een uitzondering op de wettelijke ketenbepaling afgesproken?

Er zijn twee uitzonderingen overeengekomen voor functies met een seizoenmatig karakter waarvoor niet het hele jaar rond werk is. Er is een uitzondering voor contracten tot en met 9 maanden en een uitzondering voor contracten van 9 maanden en meer. Let op: deze uitzondering betreft alleen de ketenbepaling en heeft geen invloed op een mogelijk recht op de transitievergoeding.

Tip: bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden over de uitzonderingen op de ketenbepaling.  

  1. Wat is er geregeld voor contracten tot en met 9 maanden?

De keten van contracten kan voor deze medewerkers worden onderbroken door een periode van tenminste 3 maanden, in plaats van de wettelijke 6 maanden. Dit geldt alleen voor medewerkers in één van de volgende (referentie)functies waarbij het niet mogelijk is om een contract voor 9 maanden of langer aan te bieden: medewerker glastuinbouw I en II, teeltmedewerker I en II, operator/machinebeheerder I en II, orderverzamelaar, vorkheftruckchauffeur, logistiek medewerker, medewerker huishoudelijke dienst, medewerker kantine. Bedrijfsfuncties die zijn gebaseerd op deze referentiefuncties komen ook in aanmerking. Het is hierbij noodzakelijk dat in de arbeidsovereenkomst specifiek wordt aangegeven dat het een seizoenmatige functie betreft waarop de uitzondering op de ketenbepaling WWZ van toepassing is conform artikel 9-A.

  1. Hoe zit het met de ketenbepaling bij contracten van 9 maanden en meer?

Deze werknemers mogen voortaan binnen een periode van 36 maanden maximaal 3 contracten met een duur van 9 maanden of langer krijgen. Dit geldt alleen voor functies waarbij het niet mogelijk is om een jaar rond contract aan te bieden. Ook hierbij is het noodzakelijk dat de WWZ-uitzondering conform artikel 9-B in het contract wordt vastgelegd. De werknemer kan gedurende zijn derde tijdelijke contract vragen om een vast contract. Zijn arbeidsuren worden dan verspreid over 12 maanden met een gelijke loonbetaling. De werkgever is verplicht dit vaste contract te geven, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten. Deze verplichting vervalt wanneer de Belastingdienst onze sector geen toestemming geeft voor het mogen toepassen van de lage ww-premie voor dit vaste contract. Hier wordt momenteel overleg over gevoerd met de Belastingdienst.

Tip: onze voorbeeld overeenkomsten worden op dit moment aangepast aan de nieuwe cao-tekst. Download binnenkort via de kennisbank arbeid de aangepaste voorbeeld overeenkomsten.

  1. Klopt het dat er een nieuwe arbeidstijdenregeling is?

Ja, er is een nieuwe arbeidstijdenregeling opgenomen in de nieuwe cao. In de cao Glastuinbouw worden de basisregeling en de uitgebreide regeling per 1 oktober 2016 vervangen door een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling, het zogenaamde jaarurenmodel. In het jaarurenmodel komen werkgever en werknemer een arbeidsduur per jaar overeen. De jaarurennorm is gebaseerd op het gemiddelde van de overeengekomen arbeidsduur per week en het is mogelijk om meer en minder uren te verrekenen onder een aantal voorwaarden. Download ook de factsheet over de nieuwe arbeidstijdenregeling.

Wanneer u als werkgever gebruik wilt maken van het jaarurenmodel dient u minimaal één maand voor ingang aan de werknemer kenbaar te maken dat de werknemer volgens het jaarurenmodel gaat werken. Let op: om per 1 oktober 2016 te starten met het jaarurenmodel, dient u dus uw personeel vóór 1 september 2016 te informeren. Tot 1 oktober 2016 is de ‘oude’ arbeidstijdenregeling (basisregeling of uitgebreide regeling) nog van toepassing.

  1. Kan ik er ook voor kiezen om het jaarurenmodel niet toe te passen?

Wanneer er werknemers in uw bedrijf werkzaam zijn die volgens een regelmatig rooster werken op maandag tot en met vrijdag binnen de bedrijfstijd (ma t/m vr 06.00-19.00u en za 06.00-14.00u), dan kunt u besluiten om het jaarurenmodel niet toe te passen voor deze werknemers. De werknemer ontvangt dan conform artikel 22 voor uren boven de overeengekomen arbeidstijd (38, 40 of 42 uur per week) een toeslag van 35%. Deze toeslag geldt ook voor het werken op zaterdag tussen 06.00 en 14.00 uur. Voor uren buiten de bedrijfstijd op maandag tot en met zaterdag geldt een toeslag van 50% en voor het werken op zondag een toeslag van 100%.

  1. Mogen werknemers ook structureel op zondag werken?

Ja, wanneer bedrijfsomstandigheden het structureel werken op zondag noodzakelijk maken, kan onder voorwaarden de zogenaamde Glastuinbouwregeling+ worden overeengekomen (artikel 23). De Glastuinbouwregeling+ kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) worden overeengekomen. Als er geen medezeggenschapsorgaan bestaat, zullen de betrokken werknemers worden gehoord en zal de paritaire commissie om toepassing van de Glastuinbouwregeling+ worden verzocht. Het is dus niet mogelijk om de Glastuinbouwregeling+ zonder instemming van het medezeggenschapsorgaan of paritaire commissie toe te passen. Verder geldt dat het gebruik van de Glastuinbouwregeling+ bekend gemaakt moet worden aan het personeel en met de individuele werknemer moet worden overeengekomen.

  1. Kan ik ook in ploegen werken?

Ja, in de cao Glastuinbouw is het werken in twee- en drieploegendiensten mogelijk. Voor tweeploegendienst geldt een toeslag van 15% op het uurloon en voor een drieploegendienst geldt een toeslag van 22% op het uurloon (artikel 24).

Daarnaast is het ook mogelijk om per 1 oktober 2016 in een weekploegendienst te werken. In een weekploeg worden werknemers groepsgewijs vooruit rollend ingeroosterd (max. 5 werkdagen) op basis van een gemiddelde van 38 uur per week. De weekploegendienst kan alleen met instemming van het medezeggenschapsorgaan worden ingevoerd. Als er geen medezeggenschapsorgaan bestaat, moet de werkgever overeenstemming bereiken met twee-derde van de werknemers met een vast dienstverband of een dienstverband van ten minste een jaar. Verder dient het gebruik van de regeling bekend te worden gemaakt aan alle werknemers (artikel 25).

  1. Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Glastuinbouw?

Voor vragen over de nieuwe cao Glastuinbouw, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter