10x vraag en antwoord nieuwe cao Glastuinbouw

10x vraag en antwoord nieuwe cao Glastuinbouw
31 juli 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 20 augustus 2019, 08:35

1.   Wat is de looptijd van de nieuwe cao Glastuinbouw?

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019.

2.  Waarom heeft de nieuwe cao zo’n korte looptijd?

De looptijd is kort omdat werkgeversorganisaties in deze onderhandelingsronde vanwege de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 geen afspraken wilden maken voor na deze datum. De wet heeft namelijk 7% loonkostenstijging tot gevolg voor flexibele arbeid. Afgesproken is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in september weer met elkaar spreken over de cao-periode vanaf 1 januari 2020.

3.  Is de nieuwe cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard (avv)?

De cao is nog niet avv, maar zit wel in dit proces. Een cao die (nog) niet avv is, is alleen bindend voor leden van de werkgeversorganisatie(s) die de cao hebben afgesloten. Door algemeen verbindend verklaring van een cao gaat deze gelden voor alle werkgevers en werknemers die in de sector werken en vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao. Als de minister besluit de cao algemeen verbindend te verklaren dan wordt dit gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf de daaropvolgende dag geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Zodra het avv-besluit van de cao Glastuinbouw in de Staatscourant is gepubliceerd zal de Werkgeverslijn dit communiceren.

4.  Gaan de lonen omhoog?

Ja, in de nieuwe cao is een loonsverhoging van 3,35% afgesproken met ingang van 1 juli 2019. De loonsverhoging gaat over de loonschalen en het feitelijk loon. Dus wanneer een werknemer meer verdient dan de loontabel voorschrijft, dan zal zijn volledige loon moeten worden verhoogd. Een eventueel in het bedrijf toegekende collectieve verhoging per 1-1-2019 ad 1,34% mag verrekend
worden met de verhoging per 1-7-2019 ad. 3,35% U kunt de nieuwe loontabellen per 1 juli 2019 hier downloaden.

5.  Klopt het dat de B-schaal van loongebouw B is veranderd?

Dat klop, de B-schaal van loongebouw B is per 1 juli 2019 aangepast. Voor trede 2 en 3 geldt niet langer een koppeling met het WML (wettelijk minimumloon). De percentages van trede 2 tot en met 6 zijn herschikt. Voor de treden 2 tot en met 7 worden de lonen verhoogd met de afgesproken loonsverhoging.

6.  Mag je overgaan tot wekelijkse verrekening van (meer-)uren in het jaarurenmodel?

Ja, in overleg tussen werknemer en werkgever kan binnen het jaarurenmodel besloten worden tot een wekelijkse verrekening van de (meer) uren. Bij gebruikmaking van deze mogelijkheid geldt een toeslag van 30% (inclusief vakantietoeslag) boven de urennorm (in plaats van 35% op jaarbasis zoals vermeld in artikel 21 lid 3a).

7.  Blijven de toeslagen in het jaarurenmodel hetzelfde?

De hoogte van de toeslagen is hetzelfde gebleven. In artikel 16 en artikel 19 lid 11 is de zinsnede ‘waarvan maximaal 9 uur op werkdagen’ geschrapt. De werkgever kan dus 8 weken per jaar aanwijzen waarin de werknemer 50 uur per week werkt waarvan maximaal 5 uur in het weekend. Hier geldt vanaf heden ook de grens van 10 uur per dag (op doordeweekse dagen) om te bepalen of er recht is op een toeslag.

8.  Wat is er gewijzigd aan de vergoeding voor de seniorenregeling?

De hoogte van deze vergoeding wijzigt. In de nieuwe cao is afgesproken dan de vergoeding gebaseerd wordt op loongebouw B functiegroep H met 11 treden. Dit was voorheen gebaseerd op loongebouw B functiegroep F met 9 treden. Verder is afgesproken dat als een werknemer die gebruik maakt van de seniorenregeling de arbeidstijd verder verlaagd, de vergoeding aan de werkgever niet zal worden gewijzigd.

9.  Klopt het dat de functies medewerker Glastuinbouw I en II gewijzigd zijn?

Dat klopt. De oude functiebeschrijvingen Medewerker glastuinbouw II (Functienr. 10.01) en Medewerker glastuinbouw I (functienr. 10.02) zijn vervallen per 1 juli 2019. Hiervoor in de plaats is gekomen Medewerker glastuinbouw productie I (10.00.1.1 t/m 10.00.4.1) en Medewerker glastuinbouw productie II (10.00.1.2 t/m 10.00.1.4). Voor bovenstaande actualisatie van de functies geldt dat de aanpassingen geen neerwaartse indeling tot gevolg hebben voor de werknemers die al in dienst waren voor 1 juli 2019. Download hier het nieuwe functiehandboek.

10.  Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Glastuinbouw?

Voor vragen over de nieuwe cao Glastuinbouw, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter