10x vraag & antwoord nieuwe cao Open Teelten

10x vraag & antwoord nieuwe cao Open Teelten
25 juli 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:08

  1. Wat is de looptijd van de nieuwe cao Open Teelten?

De cao is met terugwerkende kracht afgesproken vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

  1. Gaan de lonen omhoog?

Ja, in de nieuwe cao zijn twee loonsverhogingen afgesproken. De eerste loonsverhoging geldt per 1 juli 2016. De lonen worden dan met 1,5% verhoogd. Per 1 januari 2017 stijgen de lonen met 1,25%. De loonsverhogingen gaan over het feitelijk loon, dus als een werknemer meer verdient dan de loontabel voorschrijft, dan zal zijn volledige loon moeten worden verhoogd.

  1. Is er een uitzondering op de wettelijke ketenbepaling afgesproken?

Er zijn twee uitzonderingen overeengekomen voor functies met een seizoenmatig karakter waarvoor niet het hele jaar rond werk is. Er is een uitzondering voor contracten tot en met 9 maanden en een uitzondering voor contracten van  9 maanden en meer. Let op: deze uitzondering betreft alleen de ketenbepaling en heeft geen invloed op een mogelijk recht op de transitievergoeding.

Tip!
Bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden over deze uitzonderingen.

  1. Wat is er geregeld voor contracten tot en met 9 maanden?

De keten van contracten kan voor deze medewerkers worden onderbroken door een periode van tenminste 3 maanden, in plaats van de wettelijke 6 maanden. Dit geldt alleen voor medewerkers in één van de volgende referentiefuncties: de assistent medewerker I en II, medewerker I en II en de medewerker huishoudelijke dienst. Bedrijfsfuncties die zijn gebaseerd op deze functies komen ook in aanmerking. Het is hierbij noodzakelijk dat in de arbeidsovereenkomst specifiek wordt aangegeven dat het een seizoenmatige functie betreft waarop de uitzondering op de ketenbepaling WWZ van toepassing is.

  1. Hoe zit het met de ketenbepaling bij contracten van 9 maanden en meer?

Deze werknemers mogen voortaan binnen een periode van 36 maanden maximaal 3 contracten met een duur van 9 maanden of langer krijgen. Dit geldt alleen voor functies waarbij het niet mogelijk is om een jaar rond contract aan te bieden. Ook hierbij is het noodzakelijk dat de WWZ uitzondering in het contract wordt vastgelegd. De werknemer kan gedurende zijn derde tijdelijke contract vragen om een vast contract. Zijn arbeidsuren worden dan verspreid over 12 maanden met een gelijke loonbetaling. De werkgever is verplicht dit vaste contract te geven, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten. Deze verplichting vervalt wanneer de Belastingdienst onze sector geen toestemming geeft voor het mogen toepassen van de lage ww-premie voor dit vaste contract. Hier wordt momenteel overleg over gevoerd met de Belastingdienst.

  1. Klopt het dat de regeling seizoenarbeid flexibeler is geworden?

De regeling mag voortaan worden opgeknipt in meerdere kortere dienstverbanden, als dit echter binnen een periode van in totaal 6 maanden valt. De tussenpozen tellen mee om de duur van 6 maanden te bepalen. Nieuw is ook dat een eventuele verlenging van het seizoenarbeid contract nooit gevolgen met terugwerkende kracht kan hebben. Dus een werknemer die een contract als seizoenarbeider voor 6 maanden heeft gehad en die direct aansluitend een verlenging krijgt, hoeft niet met terugwerkende kracht het cao loon en bijbehorende toeslagen te ontvangen, zoals dit in het verleden wel het geval was.

  1. Mogen de regeling piekarbeid en seizoenarbeid met elkaar worden gecombineerd?

Onder bepaalde voorwaarden is dit toegestaan. De tussenpoos tussen de periode van piekarbeid en seizoenarbeid dient minimaal 31 dagen te zijn. De duur van de periode dat de werknemer eerder dat kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt dient te worden afgetrokken van de maximale periode van 6 maanden die de werknemer als seizoenarbeider in dienst kan zijn. De tussenpoos tussen twee contracten van seizoenarbeid dient minimaal 3 maanden te zijn, waarbij geldt dat de regeling seizoenarbeid slechts één keer per kalenderjaar mag worden aangegaan.

  1. Hoe wordt vaste arbeid gestimuleerd?

Voor werknemers die worden aangenomen in de functie van assistent medewerker I (functiegroep B) en die bij indiensttreding nog niet beschikken over de specifieke vak- en bedrijfskennis is een speciale startschaal opgenomen. Het salaris in deze schaal B0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Deze werknemer dient een dienstverband te krijgen voor minimaal twee jaar en de omvang van het dienstverband dient minimaal 80% te bedragen van het voltijds dienstverband.

  1. Komt er een subsidie voor het stimuleren van scholing?

De mogelijkheid voor het invoeren van een individueel scholingsbudget per werknemer wordt onderzocht. Hiertoe wordt een pilot opgezet, waarbij 150 scholingsvouchers ad € 1.500,- beschikbaar worden gesteld. Hoe een werknemer aanspraak kan maken op de vouchers wordt later bekend gemaakt, naar verwachting in augustus of september 2016.

  1. Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Open Teelten?

Voor vragen over de nieuwe cao Open Teelten, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.

Tip!
Download onze geactualiseerde versie van de model arbeidsovereenkomst cao Open Teelten. U vindt hier nu ook een model arbeidsovereenkomst (seizoenovereenkomst) waarbij u gebruik kunt maken van de WWZ uitzondering (zie vraag 3 tot en met 5).

0 Reacties

Laat een reactie achter