10 x vraag en antwoord nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij

10 x vraag en antwoord nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij
24 april 2017 Mirthe Post

Laatste update: 4 mei 2017, 10:32

 

  1. Wat is de looptijd van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij?

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. De cao is op 27 maart 2017 aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring (AVV). Naar verwachting is de cao vanaf eind mei 2017 algemeen verbindend.

  1. Voor welke bedrijven geldt deze cao?

De cao Productiegerichte Dierhouderij is volgens de werkingssfeer van toepassing op bedrijven waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak worden besteed aan productiegerichte dierhouderij. Hieronder wordt verstaan de bedrijven in de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij inclusief broederijen. Onder broederij wordt verstaan het (op)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren.

  1. Is de oude cao Dierhouderij helemaal komen te vervallen?

Er zijn bedrijven in de dierhouderijsector die wel onder de werkingssfeer van de vorige cao vielen maar niet onder de nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan schapen-, geiten-, nertsen-. konijnen en vleesveebedrijven. Voor medewerkers van bedrijven uit deze sectoren, die in dienst zijn gekomen voor 1 januari 2014 en waarvoor de oude cao van toepassing was, geldt nawerking. Dus de bepalingen uit deze cao Dierhouderij blijven voor hen van toepassing.

  1. Gaan de lonen omhoog?

Ja, per 1 januari 2017 geldt er een loonsverhoging van 2,5%. Deze verhoging gaat over het brutoloon dat werkgever en werknemer zijn overeengekomen, maar hierbij geldt een maximum. Dit maximum is het salaris uit functiegroep G, 6e functiejaar. Verdient een medewerker meer dan dit bedrag (€ 2.584,30) dan hoeft over het meerdere geen verhoging plaats te vinden. Verder is in de cao afgesproken dat de verhoging die de werkgever op vrijwillige basis heeft toegekend in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 onder voorwaarden mag worden verrekend. Kijk hiervoor in artikel 18 lid 3 van de nieuwe cao.

  1. Is de toeslag voor het werken op zondag veranderd?

De toeslagen voor het werken op zondag zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2017. Bij het toekennen van een toeslag wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere werkdag en een vrije dag voor de werknemer. Wanneer de werknemer werkt op een reguliere werkdag dan zijn de eerste twee uur vrijgesteld van toeslag en voor de overige uren geldt een toeslagpercentage van 50%. Een werknemer die werkt op zijn vrije zondag krijgt over alle uren een toeslag van 100%.

  1. Hoe zit het met verworven rechten?

Een medewerker die al voor de komst van de nieuwe cao op zondag werd ingeroosterd kan bepaalde rechten opgebouwd hebben. Dit hangt af van hoe de arbeidsvoorwaarden op papier geregeld zijn. Is er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst met de werknemer verwezen naar de toekomstige bepalingen van de cao? Dan mag in veel gevallen het nieuwe (lagere) percentage toegepast worden.

  1. Wat is er in de cao geregeld over extra werken en toeslagen?

Een medewerker die op andere dagen en of tijden werkt dan vooraf is afgesproken, kan recht hebben op een toeslag. De bepalingen over meeruren, extra uren en overuren zijn anders omschreven in de nieuwe cao-tekst. Hierdoor is beter te bepalen wanneer er sprake is van een toeslag en wat de hoogte hiervan is.

  1. Er is een startschaal opgenomen in de cao, wat houdt dit in?

Nieuw in de cao is een startschaal op basis van 100% van het wettelijk minimumloon (artikel 17 lid 2). De werknemer die bij indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functie vereist is, kan onder de voorwaarden in deze schaal worden ingeschaald. Dit zorgt voor een besparing op loonkosten.

  1. Klopt het dat er een nieuw functiehandboek is?

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het functiehandboek Dierhouderij inclusief bezwaar- en procedureregeling (bijlage III). Deze is in te zien op http://dierhouderij.referentiefunctie.nl/. Hier staat verdere informatie en hulpmiddelen om functies in te kunnen delen. In het cao-boekje staan vervolgens de actuele lonen.

  1. Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij?

Voor vragen over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88. U kunt hier ook terecht met vragen over nawerking van de oude cao.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter