10 x vraag en antwoord nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij

10 x vraag en antwoord nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij
20 maart 2018 Mirthe Post
  1. Wat is de looptijd van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij?

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. De cao is op 7 februari 2018 aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring (AVV). Naar verwachting is de cao vanaf half april algemeen verbindend verklaard.

  1. Voor welke bedrijven geldt deze cao?

De cao Productiegerichte Dierhouderij is volgens de werkingssfeer van toepassing op bedrijven waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak worden besteed aan productiegerichte dierhouderij. Hieronder wordt verstaan de bedrijven in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en broederijen. Onder broederij wordt verstaan het (op)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren.

  1. Gaan de lonen omhoog?

Ja, per 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 vindt er telkens een loonsverhoging van 2,25% plaats. Deze verhogingen gaan over het feitelijke brutoloon dat werkgever en werknemer zijn overeengekomen, maar hierbij geldt een maximum. Dit maximum is het salaris uit functiegroep G, 6e functiejaar. Verdient een medewerker meer dan dit bedrag (€2.708,50) dan hoeft over het meerdere geen verhoging plaats te vinden.

  1. Is de toeslag voor het werken op zondag veranderd?

De toeslagen voor het werken op zondag, wanneer dit een reguliere werkdag is, zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2018. In de nieuwe cao is het zo dat de eerste twee uur vrijgesteld zijn van een toeslag, voor het derde en vierde gewerkt geldt een toeslagpercentage van 75% en vanaf het vijfde gewerkte uur geldt er een toeslagpercentage van 100%. Een werknemer die werkt op zijn vrije zondag krijgt over alle uren een toeslag van 100%.

  1. Is er een andere reiskostenregeling in de cao?

De afstandsvergoeding per gewerkte dag is omgezet naar een vergoeding van 0,19 cent per kilometer. De vergoeding, gerekend van het huisadres naar het werkadres (heen en terug) geldt tot een maximaal van 40 kilometer per dag of, ingeval van gebroken diensten of extra dienst, per dienst.  Is de reisafstand hoger dan 40 kilometer (heen en terug) dan bedraagt de reiskostenvergoeding €7,60 per dag of per dienst.

  1. Veranderd er iets met de zogenoemde ‘seniorendagen’?

Een werknemer van 57 jaar en ouder heeft conform de cao recht op een aantal bovenwettelijke vakantie-uren volgens een bepaalde staffel. Met ingang van 1 januari 2018 bouwt een werknemer niet langer deze bovenwettelijke vakantie-uren op. De tot 1 januari 2018 opgebouwde bovenwettelijke vakantie-uren blijven wel in stand. Indien werknemer gebruik maakt van de seniorenregeling vervallen de seniorendagen.

  1. Komt er een seniorenregeling in de nieuwe cao?

Ja, de regeling geldt voor werknemer vanaf 62 jaar tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% extra loonkosten via een subsidie die hij kan aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. De seniorenregeling geldt met ingang van 1 juli 2018.

  1. Wanneer mag ik de startschaal, beloning op WML niveau, toepassen?

In de nieuwe cao zijn de mogelijkheden om de startschaal toe te passen aangepast. Een werknemer die nog niet beschikt over specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functie vereist is, hoeft niet te worden ingeschaald in het reguliere loongebouw maar wordt beloond conform het wettelijk minimumloon. Na 900 uur in een periode van maximaal 2 jaar wordt de werknemer ingedeeld in het eerste functiejaar van het reguliere loongebouw.  De werknemer wordt in staat gesteld om de noodzakelijke scholing te volgen. De startschaal kan door uitzendbureaus worden toegepast.

  1. Is er een subsidie beschikbaar voor het inzetten van BBL-ers?

Gedurende de looptijd van de cao wordt een vergoeding verstrekt voor 50 BBL-plekken per jaar. De vergoeding bedraagt €2500,- per BBL-plek per jaar en wordt uitbetaald aan de werkgever. De werkgever betaalt de scholingsdag door. De subsidie kan worden aangevraagd via Colland arbeidsmarkt.

  1. Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij?

Voor vragen over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88. U kunt hier ook terecht met vragen over nawerking van de oude cao.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter