Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Geen instemming principe akkoord cao Dierhouderij

afbeelding van Yara Peters

Op 5 november jl. hebben LTO Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een principe akkoord bereikt over de nieuwe cao Dierhouderij. De LTO Federatieraad en de regiegroep cao Dierhouderij hebben inmiddels besloten om niet in te stemmen met het bereikte principe akkoord.

Inhoudelijk heeft LTO Nederland een aantal goede afspraken met de bonden gemaakt zoals de verlaging van de zondagtoeslag van 100% naar 50% op dag 1 tot en met 5 en handhaving van de oude ketenbepaling tot 1 januari 2016 (maximaal 3 contracten in 3 jaar, 31 dagen onderbreking). Daarnaast biedt de cao de mogelijkheid om de cafetariaregeling voor buitenlandse werknemers te kunnen toepassen.

De reden waarom niet is ingestemd met het principe akkoord ligt in het feit dat de cao niet algemeen verbindend kan worden verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door een algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn alle werkgevers (LTO-leden en niet georganiseerde werkgevers) en werknemers in de Dierhouderij volledig aan de cao gebonden. Voor een AVV dient de representativiteit 60% of meer te bedragen. Dit houdt in dat van het totaal aantal werknemers minimaal 60% in dienst moet zijn bij een werkgever die lid is van LTO. Bij de cao Dierhouderij ligt de representativiteit onder de 60%. Deze komt daarom niet voor AVV in aanmerking. Hierdoor zijn alleen LTO-leden gebonden aan de cao. Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot concurrentienadeel voor LTO-leden. 

Om toch tot een nieuwe cao te kunnen komen moet er eerst een oplossing worden gevonden voor de lage representativiteit. Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de representativiteit te verhogen. Indien er sprake is van algemeen verbindend verklaring zal alsnog met het principe akkoord worden ingestemd.
 
Nawerking cao Dierhouderij
De oude cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013) kent een nawerking in de cao-loze periode. Dit betekent dat de afspraken van de oude cao in bepaalde gevallen nog steeds van toepassing zijn. Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn gekomen gelden de arbeidsvoorwaarden uit de oude cao. Ook voor nieuwe werknemers kan de oude cao gelden indien daarnaar wordt verwezen in de arbeidsovereenkomst. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert werkgevers in de Dierhouderij om zich ook voor nieuw personeel te houden aan de cao Dierhouderij. Dit voorkomt eventuele correcties wanneer er alsnog een definitief akkoord wordt bereikt met terugwerkende kracht. Daarnaast geldt het principe gelijk loon voor gelijk werk. Werknemers die hetzelfde werk doen dienen gelijk beloond te worden. Dit om ongelijke beloning te voorkomen.
 
Onderbreking keten contracten in de cao-loze periode
In de oude cao Dierhouderij is afgeweken van de wettelijke ketenbepaling waardoor het mogelijk was om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken met een tussenpoos van minimaal 31 dagen (artikel 7 lid 1 cao). De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert om gedurende de cao-loze periode de wettelijke ketenbepaling aan te houden en een tussenpoos van minimaal 3 maanden te hanteren. Dit is mogelijk totdat de nieuwe ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing wordt op 1 juli 2015. Hiermee voorkomt u dat er mogelijk onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.