Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Eerste Kamer stemt in met overgangsregeling transitievergoeding

afbeelding van Yara Peters

Op 24 februari jl. heeft de Werkgeverslijn een artikel gepubliceerd over een mogelijke overgangsregeling voor de transitievergoeding. Op 2 juni jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het aangepaste voorstel.
 
In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  is opgenomen dat een werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen of wiens arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, recht heeft op een transitievergoeding als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft bestaan. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding tellen  de arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd met terugwerkende kracht mee.
 
LTO heeft een intensieve lobby gevoerd voor een overgangsregeling. Dit omdat de transitievergoeding met terugwerkende kracht zou gaan gelden waardoor werkgevers onverwachts voor hoge kosten komen te staan. Daarnaast zouden daardoor tijdelijke werknemers, zoals seizoenwerkers niet opnieuw worden ingezet om de transitievergoeding te voorkomen. Minister Asscher heeft als reactie hierop de onderstaande maatregelen voorgesteld waar de Eerste Kamer inmiddels akkoord mee is gegaan:

  • Overgangsrecht

De terugwerkende kracht van de transitievergoeding wordt beperkt door een overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd (of een kortere tussenpoos zoals in de cao gold) niet worden meegeteld. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van korter dan 3 maanden (of korter dan de tussenpoos zoals gold in de cao) tellen wel mee. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden opvolgen tellen wel mee.

  • Uitstellen van de verschuldigde transitievergoeding door garantie op arbeid

Een werkgever is (nog) geen transitievergoeding verschuldigd wanneer hij de werknemer de garantie heeft geboden dat hij binnen 6 maanden weer bij hem aan de slag kan. Die garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen 6 maanden. Het arbeidsverleden en de arbeidsovereenkomst(en) na 1 juli 2015 blijven meetellen voor het recht op en de berekening van de hoogte van transitievergoeding. Let op: deze regeling staat los van de ketenbepaling en een garantie op arbeid kan er dus voor zorgen dat er onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd gaat ontstaan.

  • Voordeel aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te bevorderen geldt dat voorafgaande arbeidsovereenkomsten niet meer meetellen voor een eventuele transitievergoeding wanneer er een vast contract op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan. De voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode langer dan 3 maanden of de termijn die op grond van de cao gold) worden niet meegeteld. De opbouw van de transitievergoeding over die periode wordt dan in feite uitgeruild tegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daarbij behorende ontslagbescherming en opzegtermijn. Voor zover er na 1 juli 2015 sprake is van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voorafgaan aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (die beëindigd wordt) tellen wel mee als zij elkaar met een onderbreking van ten hoogste zes maanden opvolgen.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.
Tip: Bekijk ook onze vraag en antwoord met veelgestelde vragen over de Wet Werk en Zekerheid, waaronder de transitievergoeding en de overgangsregeling.